Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Operativ Uppdatering Frankrike Och Oman

11:06 / 15 August 2007 Tethys Oil Press release

Frankrike – Borrigg kontrakterad, borrning planeras inledas i september Oman – Reservstudie genomförs av Helix

Frankrike Tethys Oil med partner Galli Coz S.A. har skrivit kontrakt med det franska bolaget COFOR för prospekteringsborrningen av Pierre Maubeuge 2 (PLM-2) på prospekteringslicensen Attila, belägen i den olje- och gasproducerande Parissedimentbassängen omkring 250 kilometer öster om Paris. COFOR kommer att använda en MR-7000-rigg. Alla nödvändiga tillstånd har erhållits och förberedelser av borrplatsen pågår. I slutet av augusti kommer borrplattan att gjutas och borrningen beräknas kunna inledas i september.

Syftet med borrningen är att prospektera efter gasfält liknande det närbelägna Trois Fontainesfältet, som har uppskattade reserver om 100 miljarder kubikfot (BCF) naturgas. Det omfattande arbetsprogrammet som genomfördes under 2006 stärkte uppfattningen att den geologiska strukturen är intakt och att områdets prospektivitet är god.

Tethys har 40 procents andel i licensen och är partner med det privata franska bolaget Galli Coz S.A., som har resterande 60 procent och är operatör.

Oman Arbetet med återinträdesborrningen på Jebel Aswadstrukturen på Block 15 onshore Oman avslutades under sommaren och borriggen är nedmonterad och bortförd. Vid testning uppmättes flöden om 11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat med en densitet om 57 grader API per dag, motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag. Arbetet med att utvärdera resultatet har fortgått under sommaren och Helix Energy Solutions Group, Inc. har kontrakterats för att genomföra en preliminär analys av reserverna samt för att ta fram en preliminär utbyggnadsplan för fältet. Helix rapport beräknas bli klar senare i augusti.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent och partner är det danska bolaget Odin Energi AS som har resterande 60 procent.

”Det är glädjande att borrningen i Frankrike, vilken är Tethys tredje borrning i år, kommer att följa så snart på framgångarna i Oman, samtidigt som Omanprojektet fortskrider i högt tempo”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF