Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Ab Genomför Riktad Nyemission Om Msek 16,8

09:05 / 17 July 2007 Tethys Oil Press release

Styrelsen för Tethys Oil AB (publ) (”Tethys” eller ”Bolaget”) har den 16 juli 2007, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2007, fattat beslut om en riktad nyemission varigenom bolaget emitterat sammanlagt 300 000 aktier, motsvarande knappt 5 procent av det totala antalet aktier efter emissionen. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 6 041 760. Emissionen sker till en teckningskurs per aktie om SEK 56 och innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med SEK 150 000 till SEK 3 020 880. Grunden för emissionskursen har varit aktiens marknadsvärde definierat som Tethys genomsnittliga aktiekurs tio dagar bakåt i tiden. Nyemissionen tillför Bolaget en sammanlagd emissionslikvid om SEK 16 800 000 före emissionskostnader.

Motivet till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att styrelsen bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att förstärka Bolagets aktieägarbas med breddat ägande inklusive institutionella aktörer. Därtill kommer det kapitaltillskott som nyemissionen innebär att medföra en intensifierad satsning på Bolagets projekt i Oman.

¨Vi är mycket nöjda med att så snart efter det lyckosamma borresultatet på Block 15 onshore Oman kunnat få detta strategiska kapitaltillskott som underlättar för oss att bibehålla ett högt tempo i det fortsatta arbetet i Oman. Därtill gläder det oss extra mycket att bland nya aktieägare få välkomna ett så starkt institutionellt namn som Catella,” säger Tethys VD Magnus Nordin i en kommentar.

Erik Penser Fondkommission har varit Bolagets rådgivare i samband med nyemissionen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF