Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Tecknar Prospekterings- Och Utvinningsavtal I Marocko

09:34 / 15 June 2007 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har tecknat ett avtal om prospektering efter och utvinning av kolväten på Bouananelicensen med det statliga marockanska oljebolaget ONHYM. Partner är Dana Petroleum Ltd och Eastern Petroleum. Överenskommelsen är ett uppföljningsavtal av den undersökningslicens över samma område, som Tethys och Eastern innehade med Tethys som operatör. På området har den stora Tafejjartstrukturen kartlagts.

Undersökningslicensens arbetsprogram resulterade i att områdets prospektivitet rörande naturgas bekräftades, och genom ombearbetning av seismik och gravimetriska undersökningar har ett antal möjligen kolväteförande geologiska strukturer kunnat identifieras. Prospekteringslicenserna Bouanane I och Bouanane II täcker en yta om 2 115 kvadratkilometer i östra Marocko. Operatör med 50 procents andel är Dana. Tethys och Eastern har båda 12,5 procents andel. ONHYM har 25 procents andel utan kostnadsåtagande. Licensen gäller under åtta år och är indelad i tre perioder. Under den första perioden skall antingen 2D-seimisk insamlas eller en prospekteringsborrning genomföras.

Det nya avtalet är ett resultat av det arbete som inleddes i juli 2005, då Tethys i egenskap av operatör tilldelades 50 procents andel i undersökningslicensen Bouanane. Partner var Eastern med resterande 50 procent. Arbetsprogrammet som avslutades under sommaren 2006, var framgångsrikt och i september slöts ett utfarmningsavtal med Dana.

”Bouananelicensen ger Tethys 12,5 procents andel i ett prospekteringsprojekt med enorm potential där Tethys inte har något kostnadsåtagande innan Dana investerat 12 MUSD. Genom att även hittills nedlagda kostnader ersätts, kommer Tethys att kunna satsa dessa medel på ytterligare projekt med liknande möjligheter”, säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser. Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF