Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Återinträdesborrningen Jebel Aswad Avslutad - Flödade 2 626 Fat Oljeekvivalenter Per Dag Vid Test

08:25 / 25 June 2007 Tethys Oil Press release

Återinträdesborrningen på Jebel Aswadstrukturen på Block 15 onshore Oman har avslutats och testning har genomförts. Under borrningen genomborrades både den djupare liggande Shuaibakalkstenen och den ytligare Natihkalkstenen. Båda reservoarsektionerna producerade kolväten till ytan.

En horisontell sektion om 848 meter borrades i Natihkalkstenen och borrningen avslutades efter 3 830 meter. Härefter genomfördes testning av Natihsektionen, varvid flöden om 11,03 miljoner kubikfot naturgas per dag och 793 fat kondensat per dag (motsvarande sammanlagt 2 626 fat oljeekvivalenter per dag) uppmättes. Kondensaten höll mycket god kvalitet med en densitet av 57 grader API. Flödena uppmättes genom en 1-tumsventil och begränsades av utrustningens storlek.

Shuaibasektionen kunde inte testas då ett motorfel förhindrade att en fullständig horisontell sektion kunde borras i de produktiva lagren. Emellertid producerades ”våt gas” (gas med höga halter av tyngre gasformiga kolväten som exempelvis pentan) under borrning med underbalanserad borrvätska.

Tethys är operatör för Block 15 med en andel om 40 procent och partner är det danska bolaget Odin Energi AS som har resterande 60 procent. Jebel Aswadborrningen är belägen 8 kilometer från en regional gaspipeline som genomkorsar Block 15.

”Vi är oerhört nöjda med resultaten från återinträdet i Jebel Aswad. Det rör sig om en stor struktur och vi är övertygade om att dessa resultat kommer att medverka till att Tethys kommer att växa rejält som bolag”, kommenterar Tethys VD Magnus Nordin. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF