Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2007 – 31 Mars 2007

15:27 / 16 May 2007 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER · Borrigg kontrakterad för återinträdesborrningen i Oman

· Borrplatsen på Block 15 färdigställd

· Borrning av Hontomin-4 i Spanien genomförd, ingen olja påträffad

· Återinträdesborrningen av Jebel Aswad inledd

· Fram till den 31 mars 2007 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år

· Resultat för det första kvartalet 2007 uppgick till TSEK – 4 461 (TSEK – 1 256 för motsvarande period föregående år). Nedskrivningar om TSEK 2 896 har påverkat resultatet för det första kvartalet negativt

· Resultat per aktie SEK – 0,78 (SEK – 0,29) för det första kvartalet 2007

· Likvida medel per den 31 mars 2007 uppgick till MSEK 27 640 (MSEK 58 085). Olje- och gasinvesteringar uppgick till TSEK 11 901 och kortfristiga skulder har minskat med TSEK 15 333 i takt med att fakturor avseende Karleboborrningen förfallit. Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 18 735 (TSEK 16 853) per den 31 mars 2007

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Show as PDF