Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil Ab

08:19 / 18 May 2007 Tethys Oil Press release

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls i Stockholm den 16 maj 2007.

Årsredovisning och ansvarsfrihet Resultaträkning och balansräkning för bolaget respektive koncernen fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden Till styrelse valdes Vincent Hamilton, John Hoey, Magnus Nordin, Jan Risberg, Håkan Ehrenblad, Carl-Gustaf Ingelman och Jonas Lindvall (samtliga omval).

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om 120.000 kronor att fördelas med ett belopp om 30.000 kronor till var och en av Carl-Gustaf Ingelman, Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey.

Bemyndiganden Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 600 000.

Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot betalning genom apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 600 000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF