Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Årsstämma I Tethys Oil

08:23 / 18 April 2007 Tethys Oil Press release

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2007, kl. 16.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Bolagets årsredovisning beräknas finnas tillgänglig under första veckan i maj på hemsidan www.tethysoil.com. Aktieägare per den 31 mars 2007 kommer att få ett tryckt exemplar av årsredovisningen med posten.

Anmälan Aktieägare skall för att få delta i stämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 10 maj 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 10 maj 2007 kl. 16.00 per post under adress Tethys Oil AB, Blasieholmsgatan 2 A, 111 48 Stockholm, per fax 08-678 89 01, per telefon 08-679 49 90 eller per e-mail . Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Beslut om antalet styrelseledamöter. 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (i). 16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (ii). 17. Övriga frågor. 18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat (punkt 10) Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2006 inte lämnas. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden (punkt 12-14) Aktieägare företrädande cirka 45 procent av samtliga röster i bolaget har förklarat sig komma att till styrelseledamöter föreslå omval av John Hoey, Vincent Hamilton, Magnus Nordin, Håkan Ehrenblad, Jan Risberg, Carl-Gustaf Ingelman och Jonas Lindvall. Vincent Hamilton föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om 120.000 kronor att fördelas med ett belopp om 30.000 kronor till var och en av Carl-Gustaf Ingelman, Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och John Hoey. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (i) (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 600 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 9,5 procent. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (ii) (punkt 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot betalning genom apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 600 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 9,5 procent. Handlingar till stämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 15 och 16 kommer senast från den 2 maj 2007 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2007 TETHYS OIL AB (publ) Styrelsen

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF