Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2006 – 31 December 2006

12:40 / 15 February 2007 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET · Borrförberedelser i Oman med syfte att utföra borrning under andra kvartalet 2007 · Borrförberedelser i Spanien med syfte att utföra borrning under första kvartalet 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET · Förvärv av licensandel om 40 procent i Block 15 onshore Oman · Nyemission av units (aktie och teckningsoption) tillförde bolaget 53 MSEK · Utfarmning av 20 procent i de danska licenserna mot 40 procent av borrkostnaderna · Planering, borrplatskonstruktion och prospekteringsborrning av Karlebo-1

· Fram till den 31 december 2006 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år · Resultat för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2006 uppgick till TSEK – 29 802 (TSEK – 14 368 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 24 162 (TSEK – 1 901) för det fjärde kvartalet. Nedskrivningar om TSEK 22 382 har påverkat resultatet för det fjärde kvartalet negativt. Nedskrivningarna avser huvudsakligen licens 1/02 i Danmark till följd av de negativa resultaten från prospekteringsborrningen som utfördes under det fjärde kvartalet · Resultat per aktie SEK – 5,83 (SEK – 3,28) för helåret 2006 och SEK – 4,21 (SEK – 0,43) för det fjärde kvartalet · Likvida medel per den 31 december 2006 uppgick till MSEK 58 085 (MSEK 41 101)

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

VERKSAMHET

Översikt Tethys Oil har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike.

(För tabell se bifogad fil)

Oman Förberedelserna på Block 15 i Oman tilltog gradvis i omfattning under det fjärde kvartalet 2006. Med Tethys som operatör förväntas borrning att kunna inledas under det andra kvartalet 2007. Nödvändiga tillstånd för att kunna inleda borrning har erhållits, inklusive godkännande av miljökonsekvensutredning. En borrigg har lokaliserats, och i skrivande stund pågår förhandlingar med borrentreprenören om de slutgiltiga kontraktsvillkoren. Kontraktering av andra borrtjänster pågår också. Tethys operativa kontor i Muscat är fullt bemannat inför den ytterligare ökande aktiviteten.

Samtidigt med borrförberedelserna har omfattande geologiska och geofysiska arbeten fortgått. Bland annat har petrofysiska utvärderingar genomförts, seismik har ombearbetats och tolkats, och litologi och reservoarutbredning har studerats. Den nya information som dessa arbeten resulterat i införlivas nu med tidigare data. Den samlade informationen kommer att utgöra grunden för att ytterligare optimera borrprogrammet.

Block 15 är ett utvärderingsprojekt där befintlig olja i marken i redan borrade strukturer uppskattas till drygt 50 miljoner fat. Dessutom finns stor prospekteringspotential. Tethys Oil har en licensandel om 40 procent.

Danmark Med Tethys Oil som operatör inleddes i slutet av det tredje kvartalet 2006 prospekteringsborrningen Karlebo-1 på licens 1/02 mellan Köpenhamn och Helsingör onshore Själland i Danmark. I partnergruppen ingår också Star Energy Group plc, DONG Energy A/S och Odin Energi A/S.

Den 14 november nådde borrningen sitt slutgiltiga djup om 2 489 meter. Mätningar (wireline logs) utfördes i hålet, men inga signifikanta mängder kolväten påträffades. Ett beslut om att försluta och lämna hålet togs den 17 november.

En detaljerad analys av all tillgänglig data, inklusive informationen från Karlebo-1, genomförs nu. Denna analys kommer att införlivas med Tethys geologiska modell. Ett beslut om eventuella fortsatta arbeten på Tethys danska licenser, 1/02 på Själland och 1/03 på Själland och Jylland, kommer att tas under det andra kvartalet 2007.

Marocko Under 2006 har Tethys Oil genomfört hela det avtalade fältprogrammet på undersökningslicensen Bouanane i Marocko. Resultaten har bekräftat områdets prospektivitet, speciellt för naturgas, samt bättre kartlagt potentialen hos den stora Tafejjartstrukturen.

I september 2006 ingick Tethys och partnern Eastern Petroleum (Cyprus) Limited ett avtal med det brittiska olje- och gas bolaget Dana Petroleum Plc. Enligt avtalet erhåller Dana en andel om 50 procent i det prospekterings- och produktionsavtal som, efter förhandling med marockanska myndigheter, skall ersätta den ettåriga undersökningslicensen. Som betalning för sin andel kommer Dana att svara för alla Tethys och Easterns kostnader avseende licensen. Tethys och Eastern har efter att tidsramen för undersökningslicensen gått ut ensamrätt att ingå avtal om prospektering och produktion på Bouananeområdet. Under Danas ledning pågår nu förhandlingarna med ONYHM, det statliga marockanska oljebolaget, om att ingå ett avtal om prospektering och utvinning av kolväten på licensen. Slutförs förhandlingarna kommer Dana att bli operatör för licensen. Tethys kommer då att ha 12,5 procents andel i licensen.

Spanien Operatören Ascent Resources fortsätter med de avslutande förberedelserna inför utvärderingsborrningen Hontomin-4 på prospekteringslicensen Huermeces och återinträdet i Tozo-1 på prospekteringslicensen Basconcillos-H. Tethys har 50-procentiga intresseandelar i licenserna. Båda borrningarna planeras att genomföras under det första kvartalet 2007. Riggen som ska användas för borrningen av Hontomin-4 har använts för Ascents italienska borrprogram. För återinträdet i Tozo-1 kommer en så kallad workover-rigg från närbelägna Ayoluengofältet att användas, där Ascent är operatör.

Under fjärde kvartalet ingick Tethys en överenskommelse om att byta Tethys intressen i La Loralicensen inklusive Ayoluengofältet mot en licensandel i Camerosprojektet. Tethys har därför inte längre någon andel i kostnaderna eller intäkterna från Ayoluengofältet.

Camerosprojektet är beläget i Ebrobassängen, en sedimentbassäng i Riojadistriktet i norra Spanien. Projektet är framför allt intressant på grund av en stor väldefinierad geologisk struktur, som möjligen är gasförande. Den har identifierats genom ombearbetning av befintlig seismik data. Gas har tidigare producerats i Ebrobassängen. I februari 2007 beviljade myndigheterna partnergruppen en andra licens, Cameros-2, som ligger i anslutning till den första licensen. Tethys kommer att ha en andel om 26 procent i båda licenserna, avhängig slutlig dokumentation. Operatör är det baskiska oljebolaget SHESA. Bland övriga partner märks de spanska energibolagen Union Fenosa och Nuelgas.

En entreprenör har kontrakterats för att göra en studie av möjliga geologiska strukturer (”leads”) på Valderrediblelicensen. Målsättningen är att genomföra en prospekteringsborrning senare under detta år.

Turkiet Existerande seismik visar på två mycket sannolika geologiska strukturer (”leads”) på licenserna i Trakien. Mer seismik krävs dock för att styrka närvaron av borrbara strukturer. Därför har partnergruppen tagit beslut om ett seismiskt program och en entreprenör har kontrakterats. Till följd av bristande tillgång på nödvändig personal i området samt den kommande vintern beräknas det seismiska programmet att inledas under våren 2007. En kommande borrning kommer därför sannolikt att ske till sommaren.

På Ispandikalicenserna onshore sydöstra Turkiet fick Tethys och operatören Aladdin Middle East Ltd under fjärde kvartalet sällskap av en ny partner, Terralliance. Tethys bibehåller en andel om 10 procent i licenserna. Då endast begränsade seismiska data finns tillgängliga borras nu en grund stratigrafisk (geologisk) undersökningsborrning. Den syftar till att öka kunskapen om hur de ytnära bergarterna fördelar sig.

Frankrike Det omfattande arbetsprogrammet som genomfördes under 2006 har stärkt uppfattningen att den geologiska strukturen är intakt och att områdets prospektivitet är god. Beslut fattades om att gå vidare med en prospekteringsborrning. Avtal rörande en borrplats har undertecknats och processen med att erhålla relevanta tillstånd pågår. Arbetet med upphandling av borrigg och annan borrutrustning har också inletts.

Utvärdering av licensområden Gotland och Lettland Genom förvärvet av licensandelen i Oman erhöll Tethys även en option att förvärva 30 procents intresseandel i en prospekteringslicens onshore Gotland i Sverige samt option att förvärva 11 procents intresseandel i produktionslicensen Dunalka onshore Lettland. Dessa optioner har förlängts och går ut i februari 2006. Tethys utvärderar för närvarande dessa licenser.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer 556615-8266 är moderbolag, presenteras härmed för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2006. Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december, 2005 för balansräkningsposter) presenteras inom parantes efter beloppet för den aktuella perioden. Fram till den 31 december 2006, har Tethys Oil inte redovisat någon försäljning av olja och gas, varför det inte finns någon segmentinformation nedan. Till följd av att det inte rapporterats någon försäljning har säsongsvariationer inte haft någon påverkan på resultatet.

Förvärv av GotOil Resources (Oman) Ltd Tethys Oil förvärvade den 24 maj 2006 100 procent av aktiekapitalet av GotOil Resources (Oman) Ltd, numera namnändrat till Tethys Oil Oman Ltd, från Maha Resources Ltd. Tethys Oil Oman Ltd (Tethys Oman), med säte i Gibraltar, innehar 40 procent av ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal avseende Block 15 i Oman. Som betalning för förvärvet har Tethys Oil erlagt USD 600 000 (SEK 4 383 900) kontant och utgivit 400 000 nyemitterade aktier i Tethys Oil. Värdet av aktierna baseras på ett marknadspris om SEK 49,50 för Tethys Oil-aktien vid förvärvstillfället den 24 maj 2006, från vilket datum Tethys Oman är konsoliderat. Det totala värdet av köpeskillingen uppgår därför till SEK 24 183 900. Nyemissionen registrerades den 5 juni 2006.

Nettoresultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett nettoresultat för helåret 2006 om TSEK – 29 802 (TSEK – 14 368 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 24 162 (TSEK – 1 901) för det fjärde kvartalet, vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK – 5,83 (SEK – 3,28) för tolvmånadersperioden och SEK – 4,21 (SEK – 0,43) för det fjärde kvartalet. Nedskrivningar om TSEK 22 382 har påverkat resultatet negativt för det fjärde kvartalet 2006. TSEK 18 985 av dessa nedskrivningar avser licens 1/02 i Danmark och är en konsekvens av utfallet från prospekteringsborrningen Karlebo-1 som borrades under det fjärde kvartalet, där inga signifikanta mängder kolväten påträffades. Övriga nedskrivningar har varit Tethys Oils intresse i produktionslicensen La Lora där Tethys Oil inte längre har något intresse och nedskrivningar av nya projektområden. Nedskrivningarna har gjorts efter en nedskrivningsprövning och sker i enlighet med Tethys Oils redovisningsprinciper. Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för helåret 2006 uppgick till TSEK – 7 157 (TSEK – 5 315) och TSEK – 1 784 (TSEK – 1 651) för det fjärde kvartalet.

Resultatet för helåret 2006 har ej i större utsträckning påverkats av valutakursvinster eller förluster.

Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2006. Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar.

Administrationskostnader och avskrivningar Administrationskostnader och avskrivningar uppgick till TSEK – 9 000 (TSEK – 6 609) under helåret 2006 och TSEK – 2 576 (TSEK – 1 775) för det fjärde kvartalet. Avskrivningar uppgick till TSEK 125 (TSEK 35) för helåret 2006 och TSEK 17 (TSEK 13) för det fjärde kvartalet. Administrationskostnader består huvudsakligen av löner, hyror, noteringskostnader och övriga tjänster. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga till datorer, telefoner etc. Ökningen av administrationskostnaderna beror på en ökning av bolagets aktivitet under 2006 jämfört med 2005 samt tillkommande administrationskostnader hänförliga till det förvärvade bolaget Tethys Oman.

Förändringar av olje- och gastillgångar Olje- och gastillgångar uppgick per den 31 december 2006 till TSEK 35 072 (TSEK 11 404). Investeringar i olje- och gastillgångar uppgick under helåret 2006 till TSEK 46 208 (TSEK 6 420). Investeringar under året har huvudsakligen varit förvärvet av Tethys Oil Oman Ltd. (tidigare GotOil Resources (Oman) Ltd.) och investeringar hänförliga till prospekteringsborrningen Karlebo-1 i Danmark. Den totala köpeskillingen för förvärvet i Oman samt nedlagda förvärvskostnader med avdrag för värdet på de förvärvade nettotillgångarna uppgår till TSEK 24 933 och har allokerats till olje- och gastillgångar och utgör därför den största delen av årets investeringar. I Danmark licens 1/02 utförde Tethys Oil en prospekteringsborrning huvudsakligen under det fjärde kvartalet 2006. De totala investeringarna i Danmark under året uppgick till TSEK 14 553 och till största del består dessa investeringar av borrkostnader av vilka Tethys betalade 30 procent och övriga partner 70 procent. Eftersom inga signifikanta mängder kolväten påträffades under prospekteringsborrningen skrevs dessa investeringar samt tidigare nedlagda investeringar ned. De totala nedskrivningarna i Danmark uppgår under 2006 till TSEK 18 985. Övriga nedskrivningar av olje- och gastillgångar har huvudsakligen rört Spanien och varit hänförliga till produktionslicensen La Lora som Tethys Oil inte längre har en andel av. Totala nedskrivningar uppgick under 2006 till TSEK 22 519.

Förskottsbetalning av olje- och gastillgångar Förskottsbetalning av olje- och gastillgångar per den 31 december uppgick till TSEK 8 723 (TSEK -). Förskottsbetalning av olje- och gastillgångar är till största del hänförliga joint ventures där Tethys Oil inte är operatör. Till största del är förskottsbetalning av olje- och gastillgångar relaterade till betalningar av borrkostnader för borrningar som kommer att utföras i Spanien.

Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 31 december 2006 uppgick till TSEK 57 112 (TSEK 657). Kortfristiga placeringar per den 31 december 2006 uppgick till TSEK 973 (TSEK 40 445). De kortfristiga placeringarna är investeringar i räntebärande fonder med korta löptider, mindre än tre månader från förvärvsdag.

Vid Tethys Oils extra bolagsstämma den 19 maj 2006 beslutades att genomföra en nyemission av aktier och tillhörande teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Fem befintliga aktier berättigade till teckning av en Unit, som utgjordes av en nyemitterad aktie och en nyemitterad teckningsoption. Emissionskursen fastställdes till SEK 60 per Unit. Den 22 juni 2006 meddelade Tethys Oil företrädesemissionen fulltecknad. Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget omkring MSEK 52,6 före emissionskostnader och ökade antalet aktier med 876 960 aktier. Emissionskostnaderna uppskattas till omkring MSEK 4,5.

Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 16 853 (TSEK 1 681) per den 31 december 2006. Kortfristiga fordringar är huvudsakligen återstående fordringar på partners i licenser. I synnerhet är den höga nivån på kortfristiga fordringar hänförlig verksamheten i Danmark, licens 1/02 där Tethys Oil Denmark är operatör för licensen. En del av de kortfristiga fordringarna avser dansk momsfordran som har byggts upp under det fjärde kvartalet då prospekteringsborrningen utfördes.

Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 31 december 2006 uppgick till TSEK 23 752 (TSEK 2 458), av vilka TSEK 22 282 (TSEK 2 055) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 787 (TSEK 116) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 684 (TSEK 286) är hänförliga till upplupna kostnader. Leverantörsskulder utgör den största delen av kortfristiga skulder och är huvudsakligen hänförlig kostnader avseende prospekteringsborrningen Karlebo-1 där Tethys Oil var operatör.

Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK – 28 178 (TSEK – 12 391) för helåret 2006 och TSEK – 25 937 (TSEK – 1 264) för det fjärde kvartalet. En nedskrivning av aktier i dotterbolag om TSEK 26 546 har påverkat resultatet negativt för tolvmånadersperioden. Nedskrivningarna är relaterade till nedskrivningarna av olje- och gastillgångar beskrivna ovan. Administrationskostnaderna inklusive avskrivningar uppgick till TSEK – 7 742 (TSEK – 6 598) för helåret 2006 och TSEK – 2 022 (TSEK – 1 764) för det fjärde kvartalet. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK – 23 689 (TSEK - 8 605) under helåret 2006 och TSEK – 24 957 (TSEK - 304) för det fjärde kvartalet. Nedskrivning av aktier i dotterbolag ingår i resultat från finansiella investeringar. Investeringar uppgick under helåret 2006 till TSEK 52 350 (TSEK 5 874). Investeringarna är huvudsakligen hänförliga förvärvet av Tethys Oman. Vid sidan av förvärvet utgörs investeringar av lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen.

Styrelse och ledning Vid årsstämman den 4 maj 2006 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Carl-Gustaf Ingelman, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Inga suppleanter valdes. Vid samma stämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande. Vid extra bolagsstämma den 19 maj 2006 nyvaldes Jonas Lindvall till styrelsemedlem. Lindvall är petroleumingenjör med över 20 års erfarenhet från olje- och gasindustrin. Vidare är han anställd i koncernen och kommer att ansvara för verksamheten i Oman.

Aktiedata Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 5 741 760 (4 384 800), med ett kvotvärde om SEK 0,50 (SEK 0,50). Antalet aktier inkluderar 400 000 aktier från apportemissionen som gjordes i samband med förvärvet av Tethys Oman som registrerades den 5 juni 2006. Vidare ingår 876 960 aktier från företrädesemissionen som registrerades den 10 juli 2006. För beräkningen av det vägda genomsnittliga antalet aktier ingår de från utgivningsdatumet den 28 juni 2006. En riktad emission till Maha Resources om 80 000 aktier är inkluderade i antalet aktier. För beräkningen av vägt genomsnittligt antal aktier är de inkluderade från den 7 augusti 2006.   I företrädesemissionen beskriven ovan emitterade Tethys Oil en teckningsoption för varje emitterad aktie, motsvarande 876 960 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner noterades för handel på First North den 17 juli 2006. Teckningsoptionerna kunde utnyttjas vid två i förväg fastställda perioder. Den första perioden var mellan den 1 december 2006 och den 31 januari 2007 och har en teckningskurs om SEK 72. Den andra perioden är mellan den 1 september 2007 och den 30 september 2007 och har en teckningskurs om SEK 78. Eftersom aktiekursen vid utgången av denna rapportperiod var lägre än teckningskursen ingår teckningsoptionerna inte i antalet aktier efter full utspädning.

Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.   (För fullständig rapport se bifogad fil)

Show as PDF