Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oil Beviljas Undersökningstillstånd På Gotland

09:03 / 21 December 2007 Tethys Oil Press release

Bergmästaren har beviljat Tethys undersökningstillstånd att söka olja och gasformiga kolväten på Gotland. Tillståndet benämnt Gotland Större omfattar ett område om knappt 54 000 hektar på den norra delen av ön. Tillståndet gäller i tre år och är förenat med sedvanliga villkor avseende bland annat arbetsplaner och miljöprövningar.

Olja har tidigare producerats på Gotland och denna del av ön uppfyller de nödvändiga geologiska betingelserna för att olja skall kunna påträffas. Tidigare produktion har skett från ordoviciska rev längs en trend som börjar i Baltikum och slutar på Gotland. En översiktlig genomgång av historiska data indikerar att endast en mindre del av dessa rev kartlagts och provborrats.

Tethys har för avsikt att utifrån historiska data och modern teknik i form av gravimetri och radarteknologi söka fördjupa förståelsen för dessa revs utbredning. Det kan också bli aktuellt med en geokemisk markstudie. Vid en sådan tas jordprover från ett antal mätpunkter och analyseras och jämförs med prover tagna över kända oljefält.

Ifall resultaten från dessa undersökningar är positiva kan Tethys i framtiden komma att ansöka om tillstånd från berörda myndigheter och markägare att få utföra kompletterande seismiska undersökningar och i slutändan prospekteringsborrningar.

”Vi är mycket nöjda över att ha beviljats detta undersökningstillstånd och över möjligheten att få närmare undersöka Sveriges enda bevisade oljeregion. Vi ser fram emot att tidigt nästa år utveckla våra planer vid informationsmöten på Gotland,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992;

Show as PDF