Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Tecknar Avtal Om Att Erhålla Ytterligare Licensandelar Onshore Oman

08:26 / 9 November 2007 Tethys Oil Press release

Tethys Oil AB har ingått avtal med Norwegian Energy Company ASA (Noreco) genom dess dotterbolag Altinex om att överta Norecos licensandelar om 50 procent i Block 3 och 4 onshore Oman.

Enligt avtalet kommer Tethys att bli partner i den andra fasen av det prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) som täcker Block 3 och 4. Den första fasen upphör den 15 december i år. I avvaktan på att alla nödvändiga villkor uppfylls skall Noreco för Tethys räkning inträda i den andra fasen. Likviden skall erläggas vid slutförandet av övertagandet och uppgår till 2 miljoner USD kontant eller i form av nyemitterade aktier i Tethys Oil AB. Erläggs likvik i form av aktier, har Tethys förbundit sig att för Norecos räkning placera dessa. Tethys kommer att ge Noreco en bankgaranti på hela beloppet om 2 MUSD. Övertagandet är avhängigt godkännande av partner och berörda myndigheter . Om övertagandet inte godkänns, eller om prospekterings- och produktionsdelningsavtalet inte övergår i fas två, faller överenskommelsen med Noreco och bankgarantin återgår till Tethys. Det kanadensiska energibolaget EnCana är operatör för Block 3 och 4 och har resterande 50 procent.

Enligt prospekterings- och produktionsdelningsavtalet omfattar den andra prospekteringsfasen en tidsperiod om tre år med ett minsta arbetsprogram omfattande insamling av 800 kilometer 2D-siesmik och utförande av 3 prospekteringsborrningar. Därtill skall även 400 kvadratkilometer 3D-seismik insamlas eller ett fjärde prospekteringshål borras.

Block 3 och 4 täcker en yta om mer än 30 000 kvadratkilometer. Hittills har drygt 30 000 kilometer 2D-seismik insamlats och 27 hål borrats på licenserna. 18 av dessa borrningar har påträffat olja. Oljefyndet South Farha på Block 3 gjordes 1986 och har hittills kartlagts genom tre borrningar.

South Farah uppskattas innehålla 4 till 6 miljoner fat utvinningsbar olja i tunna sandstenslager. Det ursprungliga prospekteringshålet flödade 260 fat olja med en densitet om 40 grader API. Tethys uppfattning är att South Farah erbjuder en god möjlighet att tillämpa liknande moderna utvinningstekniker som Tethys framgångsrikt använde vid återinträdesborrningen Jebel Aswad på Block 15 i Oman tidigare i år.

“Block 3 och 4 onshore Oman är mycket lovande och stärker vår ambition att bli en målmedveten och framgångsrik aktör i Omans olje- och gasindustri,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4992; magnus@tethysoil.

Show as PDF