Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2007 – 30 September 2007

12:47 / 13 November 2007 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER · Framgångsrik prospekteringsborrning av PLM-2 i Frankrike - 10,5 meter netto gasförande lager identifierat · Tethys har beslutat att ansöka om en sekundärnotering på Dubai International Financial Exchange och har påbörjat ansökningsprocessen · Tethys tecknar avtal om att ta över 50 procents intresseandel i Block 3 och 4 onshore Oman · I juli genomfördes en ritad nyemission om 300 000 aktier som tillförde bolaget MSEK 16,8 före emissionskostnader · Fram till den 30 september 2007 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år · Resultat för de första nio månaderna 2007 uppgick till TSEK – 22 381 (TSEK – 5 640 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 3 755 (TSEK – 1 940) för det tredje kvartalet. Nedskrivningar om TSEK 16 280 har påverkat resultatet för de första nio månaderna 2007 negativt · Resultat per aktie SEK – 3,70 (SEK – 1,13) för de första nio månaderna 2007 och SEK – 0,62 (SEK – 0,34) för det tredje kvartalet · Likvida medel per den 30 september 2007 uppgick till TSEK 23 898 (TSEK 57 112). Olje- och gasinvesteringar för niomånadersperioden uppgick till TSEK 35 939 huvudsakligen i Frankrike och Oman och kortfristiga skulder har minskat med TSEK 15 764 i takt med att fakturor avseende Karleboborrningen förfallit. Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 8 843 (TSEK 16 853) per den 30 september 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4990

(för fullständig rapport se bifogad fil)

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Show as PDF