Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2006 – 30 Juni 2006

15:59 / 15 August 2006 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

· Tethys Oil förvärvade en licensandel om 40 procent i utvärderingsprojekt i Oman · Borrplatskonstruktionen på den danska licensen 1/02 inledd och rigg kontrakterades i juni inför borrstart av Karlebo-1 i september · 20 procents andel i de danska licenserna utfarmas till engelska Star Energy, mot att de bekostar 40 procent av kostnaden för borrningen av Karlebo-1 · 52,6 MSEK (före emissionskostnader) tillfördes genom fulltecknad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare · Fram till den 30 juni 2006 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år · Resultat för det första halvåret som avslutades den 30 juni 2006 uppgick till TSEK – 3 699 (TSEK – 10 896 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 2 443 (TSEK – 9 749) för det andra kvartalet · Resultat per aktie SEK – 0,82 (SEK – 2,48) för det första halvåret 2006 och SEK – 0,53 (SEK – 2,22) för det andra kvartalet · Likvida medel per den 30 juni 2006 uppgick till MSEK 64 (MSEK 41). Den 5 juli 2006 inbetalades resterande del av likviden från företrädesemissionen om MSEK 16

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings- och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

BREV TILL AKTIEÄGARNA     Vänner och Investerare,

Andra kvartalet 2006 blev Tethys Oils mest aktiva kvartal hittills. Efter en framgångsrikt genomförd företrädesemission som tillförde nära MSEK 60 till Tethys har vi en stark finansiell ställning när andra halvan av 2006 nu inleds. Vi utökade också vår verksamhet med en 40 procentig intresseandel i Block 15 onshore Oman. Inom Block 15 finns kända oljereserver i marken och förhoppningen är att Tethys skall kunna erhålla intäkter från blocket redan under innevarande kalenderår. Aktiviteten för bolaget har inte minskat under tredje kvartalet, trots sommarvärmen i Sverige, och i juli kunde vi välkomna brittiska Star Energy som ny partner i våra danska licenser.

Nästa månad kommer vi att starta en mycket intressant prospekteringsborrning i Danmark. I juni kontrakterade vi en rigg för borrningen och arbetet med att bygga och färdigställa borrplatsen kom igång och kommer att vara klart senare i augusti. Borrstarten planeras till omkring den 15 september. Borrningen är en klassisk ’wildcat’ med potentiella reserver därefter. Sandstenarna under Karlebo skulle kunna hålla så mycket som 1 TCF naturgas (motsvarande 140 miljoner fat olja) av vilka i så fall hälften skulle tillfalla Tethys (före skatter). Samtidigt är kostnaden för borrningen väl under kontroll och efter överenskommelsen med vår nya partner betalar Tethys endast 30 procent av borrkostnaden (omkring MUSD 1,2) medan vi har 50 procents andel av ett eventuellt fynd.

Under de närmaste månaderna kommer vi också att fokusera på Oman där vi planerar att genomföra uppborrning av två borrhål från 1990-talet under innevarande år, eller så snart en borrigg kan uppbringas. Här vet vi från data från de tidigare borrningarna att vi kommer att flöda olja, frågan är bara hur mycket. Vi kommer att begagna oss av modern horisontell borrteknik för att maximera flödet från de bästa delarna av reservoaren. Utfallet av borrningarna i Oman är självfallet säkrare än det från Danmark men det är fortfarande stor skillnad mellan att kunna utvinna 5 procent eller 20 procent av de mer än 50 miljonerna fat olja som uppskattas finnas i den kända strukturen på Block 15.

Danmark och Oman utgör ’highlights’ för resten av 2006 men också i de licenser där vi har andelar men inte är operatörer själva, kan vi komma att se aktivitet i form av prospekteringsborrningar. Operatörerna i både våra franska och spanska licenser har långt framskridna planer.

Som avslutning låt oss konstatera att aldrig tidigare har det var så välmotiverat att önska Er alla att följa med på resa med Tethys. De närmaste månaderna kommer att erbjuda stor aktivitet och mycken spänning och förhoppningsvis också god avkastning på satsat kapital.

Stockholm, den 15 augusti 2006

Magnus Nordin       Vincent Hamilton Verkställande direktör      Styrelseordförande

VERKSAMHET

Översikt Tethys Oil har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike.

(För tabell se bifogad fil)

Oman Den 11 april tecknade Tethys ett Letter of Intent med Maha Resources Ltd om förvärv av en licensandel om 40 procent i Block 15 i Oman. Förvärvet slutfördes den 24 maj. Block 15 är ett utvärderingsprojekt som omfattar 1 389 kvadratkilometer i de centrala delarna av norra Oman. Sammanlagt har sedan tidigare mer än 2 500 kilometer 2D seismik samlats in, bearbetats och tolkats, och befintlig olja i marken uppskattas till drygt 50 miljoner fat med en uppskattad utvinningsgrad om 5-20 procent.

Två tidigare prospekteringsborrningar på licensen har utförts 1994 och 1997, Jebel Aswad och Wadi Saylah. Från en trettio fot tjock zon i kalksten av Nati A/B-typ flödade Jebel Aswad -1 vid test 704 fat olja med densitet 40 grader API. Sammanlagt påträffade Jebel Aswad -1 en oljeförande kalkstenszon om 210 fot brutto. Wadi Saylah påträffade en motsvarande oljeförande zon om 132 fot brutto, vilken aldrig testades utan endast loggades.

Tethys Oil kommer att delta i ett arbetsprogram med målsättningen att testa reservoarens produktionskapacitet. Arbetsprogrammet kommer att omfatta återinträde och uppborrning av de två tidigare genomförda borrningarna och med utgångspunkt i dessa kommer sedan horisontella sektioner att borras med underbalanserade borrvätskor i de sektioner som från utförda loggar förefaller mest produktiva. Genom att borra ”underbalanserat” undviks skador på reservoaren som kan uppstå vid borrning, då borrvätskan inte pressas in i reservoaren utan denna förblir opåverkad och öppen gentemot hålet. Dessutom kommer mer detaljerade undersökningar av prospektiviteten i den södra delen av Block 15 att genomföras, där flera möjliga geologiska strukturer identifierats.

Danmark Under andra kvartalet 2006 inleddes arbetet med de sista förberedelserna inför Tethys borrning av Karlebo-1 på licens 1/02 onshore Själland i Karlebo kommun, norr om Köpenhamn. Med Tethys Oil som operatör förväntas borrningen inledas under det tredje kvartalet i år. I juni erhöll Tethys bygglov för borrplatskonstruktionen. Arbetet med att konstruera borrplatsen har inletts och beräknas vara klart i augusti. Under kvartalet kontrakterades också det polska bolaget Oil and Gas Exploration Company Cracow Ltd för att med en amerikansk IRI-750 rigg utföra prospekteringsborrningen.

Under andra kvartalet har tolkning av den geokemiska markstudien på licens 1/03 också slutförts. Resultatet är uppmuntrande, men slutgiltig utvärdering av licensens möjligheter kommer dock att ske efter att resultatet av prospekteringsborrningen på 1/02 föreligger.

I juli 2006 skrev Tethys Oil ett Letter of Intent med Star Energy Group plc (Star Energy) rörande utfarmning av Tethys andel i de danska licenserna. Enligt avtalet blir Star Energy partner med Tethys med en andel om 20 procent i licens 1/02 och 1/03. Tethys andel minskar från 70 till 50 procent. Enligt överenskommelsen skall också Star Energy ersätta Tethys med 20 procent av hittills nedlagda investeringar i licenserna, samt betala 40 procent av kostnaden för prospekteringsborrningen på licens 1/02. Det monetära värdet av avtalet uppskattas till omkring MSEK 13 (MUSD 1,8 eller MGBP 1).

Marocko Fältprogrammet som inledde i februari 2006 på undersökningslicensen Bouanane i Marocko har nu avslutats. Det inkluderade insamling och analys av satellit- och radardata, insamling och analys av nya gravimetriska och magnetiska data på ett område om 900 kvadratkilometer samt färdigställandet av ombearbetning och tolkning av 300 kilometer seismisk data. Arbetsprogrammet har bekräftat områdets prospektivitet, speciellt för naturgas, samt styrkt stora Tafejjartstrukturens potential.

Licensvillkoren, som ursprungligen gav Tethys rätt att genomföra undersökningar i licensområdet t o m 28 juli 2006, har förlängts med tre månader. Under denna förlängning kommer Tethys att utarbeta det optimala framtida arbetsprogrammet, som sedan blir underlag för nya förhandlingar med det statliga marockanska bolaget ONYHM (Office National des Hydro-carbures et des Mines) i syfte att konvertera licensen till en fullständig prospekteringslicens.

Spanien Oljeproduktionen från Ayoluengofältet på La Loralicensen har fortsatt i liten skala, med ett litet positivt täckningsbidrag. Tethys har för avsikt att lämna fältet och har för att uppnå detta slutit ett avtal rörande ett byte mot en licensandel på annan plats i Spanien. Avtalet förutsätter spanska myndigheters godkännande samt att Tethys godkänns som partner i den nya licensen. Tethys uppfattningen är att dessa villkor kommer att uppfyllas inom den närmsta framtiden.

Tethys Oil för diskussioner med operatören för prospekteringslicenserna (Huermeces, Valderredible och Basconcillos), Ascent Resources Plc, rörande ett utökat arbetsprogram i flera av licenserna. Detta skulle kunna få till följd att en eller två prospekteringsborrningar utförs under 2006.

Turkiet Tillsammans med bolagets turkiska partner har Tethys fastslagit att riskerna i Ispandikalicenserna är för stora i förhållande till kostnaderna. Därför fattades ett beslut om att inleda en utfarmningskampanj.

På licenserna i Trakien har på befintlig seismik två starka indikativa geologiska strukturer upptäckts, men ytterliggare seismik behövs för att bekräfta närvaron av borrbara strukturer. Ett seismiskt program har beslutats av partnergruppen, och en entreprenör kontrakterats. Arbetet kommer att inledas under oktober 2006. En första prospekteringsborrning kan komma att genomföras under 2007.

Frankrike Under februari 2006 tilldelade franska myndigheter Tethys en andel om 40 procent i prospekteringslicensen Attila. Tekniskt arbete har påbörjats med målsättning att genomföra en prospekteringsborrning under 2006. För att identifiera förkastningstrender har satellit- och radardata insamlats och analyserats. 180 kilometer befintliga seismiska data har ombearbetats. Geokemiska ytprover har insamlats och analyserats, och resultaten bekräftar så här långt områdets prospektivitet. Den ombearbetade seismiken har tolkats och karterats på en workstation, och resultatet stödjer uppfattningen att den geologiska strukturen är intakt. Ett antal platser på området undersöks nu för att finna en lämplig borrplats.

Övriga möjliga licensområden Genom förvärvet av licensandelen i Oman har Tethys även erhållit en option att förvärva 30 procents intresseandel i en prospekteringslicens onshore Gotland i Sverige samt option att förvärva 11 procents intresseandel i produktionslicensen Dunalka onshore Lettland. Dessa optioner går ut i november 2006 och Tethys kommer att utvärdera dessa licenser inom de närmaste månaderna.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer 556615-8266 är moderbolag, presenteras härmed för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2006. Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december, 2005 för balansräkningsposter) presenteras inom parantes efter beloppet för den aktuella perioden. Fram till den 30 juni 2006, har Tethys Oil inte redovisat någon försäljning av olja och gas, varför det inte finns någon segmentinformation nedan. Till följd av att det inte rapporterats någon försäljning har säsongsvariationer inte haft någon signifikant påverkan på resultatet.

Förvärv av GotOil Resources (Oman) Ltd Tethys Oil förvärvade den 24 maj 2006 100 procent av aktiekapitalet av GotOil Resources (Oman) Ltd från Maha Resources Ltd. GotOil Resources (Oman) Ltd, med säte i Gibraltar, innehar 40 procent av ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal avseende Block 15 i Oman. Som betalning för förvärvet har Tethys Oil erlagt USD 600 000 (SEK 4 383 900) kontant och utgivit 400 000 nyemitterade aktier i Tethys Oil. Värdet av aktierna baseras på ett marknadspris om SEK 49,50 för Tethys Oil-aktien vid förvärvstillfället den 24 maj 2006, från vilket datum GotOil Resources (Oman) Ltd är konsoliderat. Det totala värdet av köpeskillingen uppgår därför till SEK 24 183 900. Nyemissionen registrerades den 5 juni 2006.

Nettoresultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett nettoresultat för det första halvåret 2006 om TSEK – 3 699 (TSEK – 10 896 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 2 443 (TSEK – 9 749) för det andra kvartalet, vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK – 0,82 (SEK – 2,48) för sexmånadersperioden och SEK – 0,53 (SEK – 2,22) för det andra kvartalet. En nedskrivning om TSEK 137 har negativt påverkat resultatet för det andra kvartalet. Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för det första halvåret 2006 uppgick till TSEK – 3 470 (TSEK – 2 703) och TSEK – 2 284 (TSEK – 1 563) för det andra kvartalet.

Resultatet för det första kvartalet har ej i större utsträckning påverkats av valutakursvinster eller förluster.

Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under de sex månader som avslutades den 30 juni 2006, med undantag för tillfällig oljeproduktion i La Lorafältet, som i enlighet med Tethys Oils redovisningsprinciper reducerar aktiverade kostnader i det hänförliga kostcentrat i balansräkningen. Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar.

Administrationskostnader och avskrivningar Administrationskostnader och avskrivningar uppgick till TSEK – 3 974 (TSEK – 3 189) under det första halvåret 2006 och TSEK – 2 527 (TSEK – 1 852) för det andra kvartalet. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till TSEK 92 (TSEK 14) för de första sex månaderna 2006 och TSEK 22 (TSEK 7) för det andra kvartalet. Administrationskostnader består huvudsakligen av hyror, löner, kontorsmaterial och resekostnader. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga datorer, telefoner etc.

Investeringar Materiella anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 2006 till TSEK 42 465 (TSEK 11 599) varav TSEK 42 287 (TSEK 11 404) avser olje- och gastillgångar. Olje- och gastillgångar i Danmark uppgick till TSEK 7 540 (TSEK 5 119), i Frankrike TSEK 883 (TSEK 690), i Marocko TSEK 1 936 (TSEK 553), i Oman TSEK 25 497 (TSEK -), i Spanien TSEK 3 253 (TSEK 3 152), Turkiet TSEK 1 277 (TSEK 727) och övrigt TSEK 1 901 (TSEK 1 163). Investeringar i olje- och gastillgångar under det första halvåret 2006 uppgick till TSEK 31 020 (TSEK 2 520), varav Danmark TSEK 2 421, Frankrike TSEK 193, Marocko TSEK 1 383, Oman TSEK 25 497, Spanien TSEK 101, Turkiet TSEK 550 och övrigt TSEK 876. Investeringar i olje- och gastillgångar har huvudsakligen varit förvärvet av GotOil Resources (Oman) Ltd. Övriga investeringar har varit borrplatskonstruktion och övriga borrförberedelser i Danmark licens 1/02 och fältarbete på Bouananelicensen i Marocko.

Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar uppgick under sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2006 till TSEK 75 (TSEK 4). Dessa investeringar rör kontorsutrustning.

Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 30 juni 2006 uppgick till TSEK 37 370 (TSEK 657). Kortfristiga placeringar per den 30 juni 2006 uppgick till TSEK 26 594 (TSEK 40 445). De kortfristiga placeringarna är investeringar i räntebärande fonder med korta löptider, mindre än tre månader från förvärvsdag.

Vid Tethys Oils extra bolagsstämma den 19 maj 2006 beslutades att genomföra en nyemission av aktier och tillhörande teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Fem befintliga aktier berättigade till teckning av en Unit, som utgjordes av en nyemitterad aktie och en nyemitterad teckningsoption. Emissionskursen fastställdes till SEK 60 per Unit. Den 22 juni 2006 meddelade Tethys Oil företrädesemissionen fulltecknad. Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget omkring MSEK 52,6 före emissionskostnader och ökade antalet aktier med 876 960 aktier. Emissionskostnaderna uppskattas till omkring MSEK 4,5. Av emissionslikviden hade TSEK 36 437 betalats in den sista juni och ingår i kassa och bank i denna rapport. Resterande emissionslikvid om TSEK 16 181 ingår i kortfristiga fordringar och var inbetalt den 5 juli 2006.

Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 16 892 (TSEK 1 681) per den 30 juni 2006. Av kortfristiga fordringar avser TSEK 16 181 en fordring på emissionslikviden.

Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 30 juni 2006 uppgick till TSEK 6 948 (TSEK 2 458), av vilka TSEK 3 379 (TSEK 2 055) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 2 742 (TSEK 117) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 827 (TSEK 286) är hänförliga till upplupna kostnader.

Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK – 1 588 (TSEK – 1 573) för det första halvåret 2006 och TSEK – 1 186 (TSEK – 437) för det andra kvartalet. En nedskrivning av aktier i dotterbolag om TSEK 137 har negativt påverkat resultat för det andra kvartalet. Administrationskostnaderna inklusive avskrivningar uppgick till TSEK – 3 803 (TSEK – 3 189) för det första halvåret 2006 och TSEK – 2 356 (TSEK – 1 852) för det andra kvartalet. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK 629 (TSEK 300) under det första halvåret 2006 och TSEK 249 (TSEK 419) för det andra kvartalet. Finansiella investeringar uppgick under sexmånadersperioden till TSEK 31 335 (TSEK 8 080). Investeringarna är huvudsakligen hänförliga förvärvet av GotOil Resources (Oman) Ltd. Vid sidan av förvärvet är investeringar lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen.

Styrelse och ledning Vid årsstämman den 4 maj 2006 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Carl-Gustaf Ingelman, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Inga suppleanter valdes. Vid samma stämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande. Vid extra bolagsstämma den 19 maj 2006 nyvaldes Jonas Lindvall till styrelsemedlem. Lindvall är petroleumingenjör med över 20 års erfarenhet från olje- och gasindustrin. Vidare är han anställd i koncernen och kommer att ansvara för verksamheten i Oman.

Aktiedata Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 5 661 760 (4 384 800), med ett kvotvärde om SEK 0,50 (SEK 0,50). Antalet aktier inkluderar 400 000 aktier från apportemissionen som gjordes i samband med förvärvet av GotOil Resources (Oman) Ltd som registrerades den 5 juni 2006. Vidare ingår 876 960 aktier från företrädesemissionen som hade utgivits men ej registrerats vid slutet av denna rapportperiod. De nyemitterade aktierna från företrädesemissionen registrerades den 10 juli 2006. för beräkningen av det vägda genomsnittliga antalet aktier ingår de från utgivningsdatumet den 28 juni 2006.

I företrädesemissionen beskriven ovan emitterade Tethys Oil en teckningsoption för varje emitterad aktie, motsvarande 876 960 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner noterades för handel på First North den 17 juli 2006. Teckningsoptionerna kan utnyttjas vid två i förväg fastställda perioder. Den första perioden är mellan den 1 december 2006 och den 31 januari 2007 och har en teckningskurs om SEK 72. Den andra perioden är mellan den 1 september 2007 och den 30 september 2007 och har en teckningskurs om SEK 78. Eftersom aktiekursen vid utgången av denna rapportperiod var lägre än teckningskursen ingår teckningsoptionerna inte i antalet aktier efter full utspädning.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

(För tabeller se bifogad fil)

FINANSIELL INFORMATION

Bolaget planerar följande rapporter:

Niomånadersrapport (januari - september 2006) den 31 oktober 2006 Bokslutskommuniké 2006 (januari - december 2006) den 15 februari 2007 Tremånadersrapport (januari - mars 2007) den 3 maj 2007 Sexmånadersrapport (januari – juni 2007) den 15 augusti 2007

Stockholm, den 15 augusti 2006

Magnus Nordin Verkställande direktör

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Show as PDF