Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Sista Dag För Handel I Btu Tethys Oil Tillförs Sammanlagt Msek 57,4 Från Nyemissioner (Före Emissionskostnader)

10:14 / 7 July 2006 Tethys Oil Press release

Sista dag för handel i BTU inom ramen för den tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Tethys Oil AB (publ) är idag den 7 juli 2006.

Tethys Oils företrädesemission är inlämnad för registrering hos Bolagsverket. Sista dagen för handel i BTU är idag och bytet av BTU mot aktier och teckningsoptioner beräknas ske i slutet av nästa vecka. Första dagen för handel i de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna på First North beräknas vara omkring den 17 juli 2006. Genom den fulltecknade företrädesemissionen har Tethys Oil tillförts MSEK 52,6 före emissionskostnader. Vid extra bolagsstämman den 19 maj 2006 erhöll styrelsen bemyndigande att utge ytterligare 80 000 aktier och teckningsoptioner till Maha Resources Ltd. (”Maha”) enligt samma villkor som i företrädesemissionen. Detta var en följd av att apportlikviden för förvärvet av aktierna i Gotoil Resources (Oman) Ltd., genom vilket Tethys Oil erhöll 40 % andel i Block 15 i Oman, inte kunnat registreras i tid för att ingå i företrädesemissionen. Dessa 80 000 aktier och teckningsoptioner har tecknats, efter det att Maha överlåtit sin rätt att teckna, och Tethys Oil kommer härigenom att tillföras ytterligare MSEK 4,8. Vid extra bolagsstämman den 19 maj 2006 erhöll styrelsen även bemyndigande att utge 600 000 aktier och teckningsoptioner till en begränsad grupp investerare. Avsikten var att denna riktade emission skulle genomföras i anslutning till företrädesemissionen och på liknade villkor. Då marknadsförutsättningarna varit sådana att tillfredställande pris och uppslutning inte kunnat uppnås har denna emission senarelagts.

Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Tethys Oil AB (publ) Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i prospekteringslicenser i Danmark, Frankrike, Oman, Marocko, Spanien och Turkiet, samt i en produktionslicens i Spanien. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF