Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Tethys Oils Företrädesemission Fulltecknad

09:15 / 22 June 2006 Tethys Oil Press release

Den tidigare offentliggjorda nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Tethys Oil AB (publ) är nu sammanräknad och företrädesemissionen har fulltecknats.

Företrädesemissionen tecknades till 69,3 procent med stöd av teckningsrätter och till 0,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Återstående del om 30,6 procent kommer att tecknas av styrelseledamöter samt Adolf H. Lundin, i enlighet med garantiöverenskommelse med Tethys Oil och HQ Bank, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Genom företrädesemissionen om 876 960 units (en unit består av 1 nyemitterad aktie och 1 nyemitterad teckningsoption) tillförs Tethys Oil cirka MSEK 52,6 före emissionskostnader. Antalet aktier ökar från 4 784 800 till 5 661 760. I det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer 876 960 aktier att utges och bolaget tillföras ytterligare MSEK 63,2 - 68,4.

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp för handel vid First North, vilket beräknas ske i början av juli 2006.

”Genom kapitaltillskottet bedömer vi att förutsättningarna ökar för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets strategi. Detta innebär ökade möjligheter till lyckosamma förhandlingar och förvärv av den typ av tillgångar som bedöms intressanta att addera till tillgångsportföljen, samt ingå ytterligare åtaganden i prospekteringslicenser och då framförallt de som erhållits under det senaste året”, säger Magnus Nordin, VD för Tethys Oil. HQ Bank AB har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Företrädesrättsemissionen riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering efter samt utvinning av olja och naturgas. Tethys strävar efter att hålla en välbalanserad portfölj med huvudsaklig inriktning mot prospektering med projekt som kan ge hög risk och hög avkastning. Tethys skall också ha prospekteringsprojekt av lägre risk samt utvärderings och utbyggnadsprojekt. Bolaget har intresseandelar i prospekteringslicenser i Danmark, Frankrike, Oman, Marocko, Spanien och Turkiet, samt i en produktionslicens i Spanien. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Nordin Verkställande Direktör, tfn: +46 8 679 4995;

Show as PDF