Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Rapport För Perioden 1 Januari 2006 – 30 September 2006

12:26 / 14 November 2006 Tethys Oil Press release

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

· Prospekteringsborrning i Danmark · Dana Petroleum ny partner i Marocko · Borrförberedelser i Oman · Fram till den 30 september 2006 har ingen försäljning av olja och gas redovisats i Tethys Oil, ej heller för motsvarande period föregående år · Resultat för de första nio månaderna som avslutades den 30 september 2006 uppgick till TSEK – 5 640 (TSEK – 12 466 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 1 940 (TSEK – 1 570) för det tredje kvartalet · Resultat per aktie SEK – 1,13 (SEK – 2,84) för de första nio månaderna 2006 och SEK – 0,34 (SEK – 0,36) för det tredje kvartalet · Likvida medel per den 30 september 2006 uppgick till MSEK 71 203 (MSEK 44 083)

BREV TILL AKTIEÄGARNA     Vänner och Investerare,

Efter nästan fem års förberedelser slutför nu Tethys Oil som operatör bolagets första borrning. Prospekteringsborrningen Karlebo-1 på licens 1/02 mellan Köpenhamn och Helsingör onshore Själland i Danmark inleddes i slutet av september. Vi har i skrivande stund nått ett djup om 2 489 meter, och inväntar nu utfallet från mätningar i borrhålet. Oavsett om vi finner kolväten eller ej, så placerar denna borrning Tethys på kartan över oljebolag med kapacitet att som operatör genomföra tekniskt och miljömässigt komplicerade prospekteringar i den Europeiska Unionen. EU har ett av världens mest krävande juridiska system för oljebolag. Detta faktum kommer att vara en stor tillgång i framtida relationer med värdnationer och andra oljebolag. Vi har skaffat oss ovärderlig erfarenhet som möjliggör för Tethys att växa och utvecklas.

Om vi riktar uppmärksamheten mot Block 15 i Oman, vår andra licens där vi är operatör, så är dramatiken här något mindre. Vi vet att oljan finns, men även utvärderingsprojekt är spännande. Vad vi ska visa här, är att tillräckligt stor mängd olja kan produceras med lönsamhet från de två borrningar som utfördes under 1990-talet. Vi tror att horisontell borrning med underbalanserad borrvätska kommer att ge bra produktionsflöden, men vi måste naturligtvis invänta resultaten från återinträdena i dessa borrningar innan vi vet.   Vi har fått alla nödvändiga tillstånd, borrplatsen har inspekterats och den övre delen av de gamla foderrören har grävts fram och funnits vara i gott skick. Vårt verksamhetskontor i Muscat har bemannats med erforderlig personal och vi är nu redo. Vi inväntar svar på offertförfrågningar rörande rigg och kringutrustning inom de närmsta veckorna. Även om efterfrågan på borriggar är stor, så sker nu så många borrningar i Oman med flera olika riggentreprenörer att vi är övertygade om att vi kan kontraktera en rigg under första eller andra kvartalet nästa år.

Under tiden kan vi komma att rikta uppmärksamhet mot Spanien, där operatören Ascent Resources i december planerar borrningar för att utvärdera Tozo- och Hontominstrukturerna. Både vi och Ascent har 50 procent i licenserna, och en framgångsrik prospektering där skulle vara mycket positivt för Tethys utveckling.

Följ med oss på resan med Tethys Oil. Än så länge har vi bara börjat – och med Karlebo har vi etablerat oss som en operatör av första rang.

Stockholm, den 14 november 2006

Magnus Nordin Verkställande direktör 

Vincent Hamilton Styrelseordförande

VERKSAMHET

Översikt Tethys Oil har intresseandelar i licenser i Oman, Danmark, Marocko, Spanien, Turkiet och Frankrike.

(För tabell, se bifogad fil)

Oman Under andra kvartalet 2006 förvärvade Tethys Oil bolaget GotOil Resources (Oman) Ltd, som har en licensandel om 40 procent i Block 15 i de centrala delarna av norra Oman. Tethys Oil är genom det helägda dotterbolaget GotOil operatör. GotOil kommer namnändras till Tethys Oil Oman Ltd.

Block 15 är ett utvärderingsprojekt med prospekteringspotential. Befintlig olja i marken uppskattas till drygt 50 miljoner fat med en uppskattad utvinningsgrad om 5-20 procent. Två tidigare prospekteringsborrningar har utförts 1994 och 1997, Jebel Aswad och Wadi Saylah. Jebel Aswad-1 flödade, vid ett återinträde 1995, 704 fat högkvalitativ olja. Wadi Saylah testades aldrig, men indikerade olja vid loggning. Tethys Oil kommer att delta i ett arbetsprogram som omfattar återinträde och uppborrning av de två tidigare genomförda borrningarna och med utgångspunkt i dessa kommer sedan horisontella sektioner att borras med underbalanserade borrvätskor. Arbetsprogrammet syftar till att utvärdera oljekällornas fulla potential.

Alla nödvändiga tillstånd för att kunna inleda borrning har erhållits, inklusive godkännande av miljökonsekvensutredning. Kontraktering av borrigg samt annan borrutrustning och borrtjänster har inletts. De gamla riggfundamenten från tidigare borrningar grävdes fram under oktober 2006. De visade sig vara i gott skick och är bara i behov av mindre renoveringsarbeten. Förberedelserna inför borrstart pågår, och Tethys är beredd att inleda borrning så snart rigg och övrig kringutrustning/-tjänster har kontrakterats. Samtidigt fortgår det geologiska och geofysiska arbetet över strukturerna Jebel Aswad och Wadi Saylah med optimering och omritning av kartor i syfte att ytterliggare optimera borrprogrammet.

Vid sidan av Jebel Aswad och Wadi Saylah har ett dussintal ytterligare potentiella olje- och gasförande strukturer upptäckts. För att bättre förstå och kartera dessa kommer en del av drygt 2 500 kilometer befintlig 2D seismik över Block 15 att omtolkas och delvis ombearbetas.

Danmark Med Tethys Oil som operatör inleddes under det tredje kvartalet 2006 prospekteringsborrningen Karlebo-1 på licens 1/02 mellan Köpenhamn och Helsingör onshore Själland i Danmark. Partners är DONG Energy A/S och Odin Energi A/S. Sedan juli 2006 är också Star Energy Group plc genom utfarmning partner med en andel om 20 procent i licens 1/02 och 1/03. Tethys andel minskade därigenom från 70 till 50 procent. Enligt överenskommelsen skall också Star Energy ersätta Tethys med 20 procent av hittills nedlagda investeringar i licenserna, samt betala 40 procent av kostnaden för prospekteringsborrningen på licens 1/02.   Konstruktionen av borrplatsen inleddes i juni och stod färdig i slutet av augusti. För att konstruera den sammanlagt 5 000 kvadratmeter stora ytan krävdes 150 lastbilslaster med totalt 3 200 kubikmeter grus och 600 kubikmeter asfalt. Området försågs också med ett slutet avloppssystem för att hantera regnvatten. Borrplattan klarar en belastning om 615 ton, och är förstärkt med 67 stycken pålar om vardera 10 meter i armerad betong.

I inledningen av september påbörjades mobilisering av borrutrustningen när den första av sammanlagt 45 lastbilslaster med riggen anlände. Borrningen invigdes den 27 september av Olav Aaen, borgmästare i Karlebo, i närvaro av drygt 100 inbjudna gäster.

Borrningen är upplagd för att borra genom tre potentiellt kolväteförande zoner som består av sandstenslager från respektive Krita-, Jura- och Triasperioderna. De utförliga mätningar som skall avgöra om kolväten finns i dessa zoner eller ej inkluderar bland annat s k wire line logs.

Den 17 oktober hade borrningen nått ett djup av drygt 1 700 meter. Till det djupet hade också borrhålet säkrats genom att foderrör satts och cementerats på plats. Den 14 november hade borrningen nått ett djup om 2 489 meter. Vid ett djup av 1 916 meter uppstod tekniska problem, vilket medfört att ett sidohål (sidetrack) har gjorts från botten av 7 tums foderrörsektionen. Mätningar (wire line logs) utförs nu i hålet innan ytterligare arbeten kan komma att genomföras. Under borrningen har inga väsentliga indikationer på kolväten uppmätts. Slutgiltiga resultat kommer att offentliggöras så snart allt arbete har slutförts och resultatet från mätningarna utvärderats.

Tidigare under året har tolkning av den geokemiska markstudien på licens 1/03 också slutförts. Resultatet är uppmuntrande, men slutgiltig utvärdering av licensens möjligheter kommer dock att ske efter att resultatet av prospekteringsborrningen på 1/02 föreligger.

Marocko Under 2006 har Tethys Oil genomfört hela det avtalade fältprogrammet på undersökningslicensen Bouanane i Marocko. Resultaten har bekräftat områdets prospektivitet, speciellt för naturgas, samt bättre kartlagt potentialen hos den stora Tafejjartstrukturen.   I september 2006 ingick Tethys och partner Eastern Petroleum (Cyprus) Limited ett avtal med det brittiska olje- och gas bolaget Dana Petroleum Plc. Enligt avtalet erhåller Dana en andel om 50 procent i det prospekterings- och produktionsavtal som, efter förhandling med marockanska myndigheter, skall ersätta den ettåriga undersökningslicensen. Som betalning för sin andel kommer Dana att svara för alla Tethys och Easterns kostnader avseende licensen. Tethys och Eastern har efter att tidsramen för undersökningslicensen gått ut ensamrätt att ingå avtal om prospektering och produktion över Bouananeområdet. Under Danas ledning pågår nu förhandlingarna med ONYHM, det statliga marockanska oljebolaget, om att ingå ett avtal om prospektering och utvinning av kolväten på licensen. Slutförs förhandlingarna kommer Dana att bli operatör för licensen. Tethys kommer då att ha 12,5 procents andel i licensen.

Spanien I oktober kom Tethys och Ascent Resources överens om att byta Tethys intressen i Ayoluengofältet på La Loralicensen mot en licensandel om 20 procent i Cameroslicensen. Tethys kommer därför inte längre ha någon andel i oljeproduktionen från Ayoluengofältet. Tethys behåller dock bolagets intressen i de omgivande prospekteringslicenserna.

Camerosprojektet är belägen i Ebrobassängen, i Riojadistriktet i norra Spanien. Projektet är framför allt intressant till följd av den stora gasstruktur som upptäckts genom ombearbetning av befintlig seismik. Tre andra gasfält har tidigare upptäckts och varit i produktion i Ebrobassängen. Genom floden Ebros dalgång, och bara 10 kilometer från licensen, går också en av Spaniens stora gasrörledningar. Partnergruppen har också ansökt hos spanska myndigheter om ytterligare licenser som ligger runt Cameros, en ansökan som antas bli beviljad. Tethys kommer att ha en andel om 20 procent i de två Cameroslicenserna, och bli partner med Union Fenosa (operatör), SHESA, Teredo, och Nuelgas.

Ascent Resources Plc, operatören för prospekteringslicenserna (Huermeces, Valderredible och Basconcillos), fortsätter förberedelserna för att borra Hontomin-4 och återinträda i Tozo-1.

Turkiet Existerande seismik visar på två starka indikativa geologiska strukturer på licenserna i Trakien. Mer seismik krävs dock för att styrka närvaron av borrbara strukturer. Därför har partnergruppen tagit beslut om ett seismiskt program och en entreprenör har kontrakterats. Till följd av bristande tillgång på nödvändig personal i området samt den kommande vintern beräknas det seismiska programmet att inledas under våren 2007. En kommande borrning kommer därför sannolikt att ske till sommaren.

Tillsammans med bolagets turkiska partner pågår diskussioner om utfarmning av Ispandikalicenserna. Om dessa förverkligas kommer Tethys att behålla en andel om 10 procent i licenserna och inte öka bolagets kostandsåtaganden ytterliggare.

Frankrike Tidigare under året har ett omfattande arbetsprogram genomförts, vilket har bekräftat uppfattningen att den geologiska strukturen är intakt och områdets prospektivitet. Under det tredje kvartalet har en borrplats fastställts och kontrakterats. Processen med att erhålla relevanta tillstånd pågår. Samtidigt sker också förhandlingar rörande kontraktering av borrigg och kontraktering av annan borrutrustning har inletts.

Övriga möjliga licensområden Genom förvärvet av licensandelen i Oman erhöll Tethys även en option att förvärva 30 procents intresseandel i en prospekteringslicens onshore Gotland i Sverige samt option att förvärva 11 procents intresseandel i produktionslicensen Dunalka onshore Lettland. Dessa optioner går ut i november 2006 och Tethys utvärderar för närvarande dessa licenser.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

De konsoliderade finansiella räkenskaperna för Tethys Oil-koncernen (Tethys Oil), där Tethys Oil AB (publ) med organisationsnummer 556615-8266 är moderbolag, presenteras härmed för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2006. Belopp som avser jämförelseperiod (motsvarande period föregående år för resultat- och kassaflödesposter och 31 december, 2005 för balansräkningsposter) presenteras inom parantes efter beloppet för den aktuella perioden. Fram till den 30 september 2006, har Tethys Oil inte redovisat någon försäljning av olja och gas, varför det inte finns någon segmentinformation nedan. Till följd av att det inte rapporterats någon försäljning har säsongsvariationer inte haft någon signifikant påverkan på resultatet.

Förvärv av GotOil Resources (Oman) Ltd Tethys Oil förvärvade den 24 maj 2006 100 procent av aktiekapitalet av GotOil Resources (Oman) Ltd från Maha Resources Ltd. GotOil Resources (Oman) Ltd, med säte i Gibraltar, innehar 40 procent av ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal avseende Block 15 i Oman. Som betalning för förvärvet har Tethys Oil erlagt USD 600 000 (SEK 4 383 900) kontant och utgivit 400 000 nyemitterade aktier i Tethys Oil. Värdet av aktierna baseras på ett marknadspris om SEK 49,50 för Tethys Oil-aktien vid förvärvstillfället den 24 maj 2006, från vilket datum GotOil Resources (Oman) Ltd är konsoliderat. Det totala värdet av köpeskillingen uppgår därför till SEK 24 183 900. Nyemissionen registrerades den 5 juni 2006.

Nettoresultat och försäljning Tethys Oil rapporterar ett nettoresultat för de första nio månaderna 2006 om TSEK – 5 640 (TSEK – 12 466 för motsvarande period föregående år) och TSEK – 1 940 (TSEK – 1 570) för det tredje kvartalet, vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK – 1,13 (SEK – 2,84) för niomånadersperioden och SEK – 0,34 (SEK – 0,36) för det tredje kvartalet. En nedskrivning om TSEK 137 har negativt påverkat resultatet för niomånadersperioden. Kassaflöde från verksamheten före förändringar i rörelsekapital för de första nio månaderna 2006 uppgick till TSEK – 5 394 (TSEK – 3 663) och TSEK – 1 925 (TSEK – 1 546) för det tredje kvartalet.

Resultatet för de första nio månaderna har ej i större utsträckning påverkats av valutakursvinster eller förluster.

Det har inte förekommit någon försäljning eller produktion av olja och gas under de nio månader som avslutades den 30 september 2006, med undantag för tillfällig oljeproduktion i La Lorafältet, som i enlighet med Tethys Oils redovisningsprinciper reducerar aktiverade kostnader i det hänförliga kostcentrat i balansräkningen. Följaktligen har det inte skett någon avskrivning av olje- och gastillgångar.

Administrationskostnader och avskrivningar Administrationskostnader och avskrivningar uppgick till TSEK – 6 424 (TSEK – 4 834) under de första nio månaderna 2006 och TSEK – 2 450 (TSEK – 1 645) för det tredje kvartalet. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till TSEK 108 (TSEK 22) för de första nio månaderna 2006 och TSEK 16 (TSEK 8) för det tredje kvartalet. Administrationskostnader består huvudsakligen av hyror, löner, kontorsmaterial och resekostnader. Dessa kostnader är företagsrelaterade och kapitaliseras följaktligen inte. Avskrivningarna och nedskrivningarna är hänförliga datorer, telefoner etc. Ökningen av administrationskostnaderna beror på en ökning av bolagets aktivitet under 2006 jämfört med 2005.

Investeringar Materiella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2006 till TSEK 42 649 (TSEK 11 599) varav TSEK 42 487 (TSEK 11 404) avser olje- och gastillgångar. Olje- och gastillgångar i Danmark uppgick till TSEK 6 824 (TSEK 5 119), i Frankrike TSEK 887 (TSEK 690), i Marocko TSEK 2 477 (TSEK 553), i Oman TSEK 25 501 (TSEK -), i Spanien TSEK 3 256 (TSEK 3 152), Turkiet TSEK 1 404 (TSEK 727) och övrigt TSEK 2 138 (TSEK 1 163). Investeringar i olje- och gastillgångar under de första nio månaderna 2006 uppgick till TSEK 31 220 (TSEK 4 962), varav Danmark TSEK 1 705, Frankrike TSEK 197, Marocko TSEK 1 924, Oman TSEK 25 501, Spanien TSEK 104, Turkiet TSEK 677 och övrigt TSEK 1 112. Investeringar i olje- och gastillgångar har huvudsakligen varit förvärvet av GotOil Resources (Oman) Ltd. Övriga investeringar har varit investeringar i prospekteringsborrningen Karlebo i Danmark. Till följd av utfarmningen till Star Energy har dessa investeringar reducerats till följd av den skuld som efter utfarmningen uppstått avseende tidigare nedlagda kostnader.

Investeringar i övriga materiella anläggningstillgångar uppgick under niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2006 till TSEK 75 (TSEK 72). Dessa investeringar rör kontorsutrustning.

Likviditet och finansiering Kassa och bank per den 30 september 2006 uppgick till TSEK 58 512 (TSEK 657). Kortfristiga placeringar per den 30 september 2006 uppgick till TSEK 12 689 (TSEK 40 445). De kortfristiga placeringarna är investeringar i räntebärande fonder med korta löptider, mindre än tre månader från förvärvsdag.

Vid Tethys Oils extra bolagsstämma den 19 maj 2006 beslutades att genomföra en nyemission av aktier och tillhörande teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Fem befintliga aktier berättigade till teckning av en Unit, som utgjordes av en nyemitterad aktie och en nyemitterad teckningsoption. Emissionskursen fastställdes till SEK 60 per Unit. Den 22 juni 2006 meddelade Tethys Oil företrädesemissionen fulltecknad. Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget omkring MSEK 52,6 före emissionskostnader och ökade antalet aktier med 876 960 aktier. Emissionskostnaderna uppskattas till omkring MSEK 4,5.

Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar uppgick till TSEK 11 239 (TSEK 1 681) per den 30 september 2006. Kortfristiga fordringar är huvudsakligen fordringar på partners i licenser. I synnerhet är ökningen av fordringar ett resultat av utfarmningen av de danska licenserna till Star Energy.

Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder per den 30 september 2006 uppgick till TSEK 7 726 (TSEK 2 458), av vilka TSEK 4 901 (TSEK 2 055) är hänförliga till leverantörsskulder, TSEK 1 728 (TSEK 117) är hänförliga till övriga kortfristiga skulder och TSEK 1 097 (TSEK 286) är hänförliga till upplupna kostnader.

Moderbolaget Moderbolaget redovisar ett resultat om TSEK – 2 241 (TSEK – 11 128) för de första nio månaderna 2006 och TSEK – 653 (TSEK – 9 555) för det tredje kvartalet. En nedskrivning av aktier i dotterbolag om TSEK 141 har negativt påverkat resultat för niomånadersperioden. Administrationskostnaderna inklusive avskrivningar uppgick till TSEK – 5 720 (TSEK – 4 834) för de första nio månaderna 2006 och TSEK – 1 917 (TSEK – 1 645) för det tredje kvartalet. Resultat från finansiella investeringar uppgick till TSEK 1 268 (TSEK 8 301) under de första nio månaderna 2006 och TSEK 639 (TSEK 8 601) för det tredje kvartalet. Finansiella investeringar uppgick under niomånadersperioden till TSEK 47 977 (TSEK 2 441). Investeringarna är huvudsakligen hänförliga förvärvet av GotOil Resources (Oman) Ltd. Vid sidan av förvärvet är investeringar lån till dotterbolag för deras respektive olje- och gasverksamhet. Den omsättning som finns i moderbolaget är relaterad till fakturering av tjänster till dotterbolagen.

Styrelse och ledning Vid årsstämman den 4 maj 2006 återvaldes Håkan Ehrenblad, Vincent Hamilton, John Hoey, Carl-Gustaf Ingelman, Magnus Nordin och Jan Risberg till styrelsemedlemmar. Inga suppleanter valdes. Vid samma stämma utsågs Vincent Hamilton till Styrelseordförande. Vid extra bolagsstämma den 19 maj 2006 nyvaldes Jonas Lindvall till styrelsemedlem. Lindvall är petroleumingenjör med över 20 års erfarenhet från olje- och gasindustrin. Vidare är han anställd i koncernen och kommer att ansvara för verksamheten i Oman.

Aktiedata Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 5 741 760 (4 384 800), med ett kvotvärde om SEK 0,50 (SEK 0,50). Antalet aktier inkluderar 400 000 aktier från apportemissionen som gjordes i samband med förvärvet av GotOil Resources (Oman) Ltd som registrerades den 5 juni 2006. Vidare ingår 876 960 aktier från företrädesemissionen som registrerades den 10 juli 2006. För beräkningen av det vägda genomsnittliga antalet aktier ingår de från utgivningsdatumet den 28 juni 2006. En riktad emission till Maha Resources om 80 000 aktier är inkluderade i antalet aktier. För beräkningen av vägt genomsnittligt antal aktier är de inkluderad från den 7 augusti 2006.   I företrädesemissionen beskriven ovan emitterade Tethys Oil en teckningsoption för varje emitterad aktie, motsvarande 876 960 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner noterades för handel på First North den 17 juli 2006. Teckningsoptionerna kan utnyttjas vid två i förväg fastställda perioder. Den första perioden är mellan den 1 december 2006 och den 31 januari 2007 och har en teckningskurs om SEK 72. Den andra perioden är mellan den 1 september 2007 och den 30 september 2007 och har en teckningskurs om SEK 78. Eftersom aktiekursen vid utgången av denna rapportperiod var lägre än teckningskursen ingår teckningsoptionerna inte i antalet aktier efter full utspädning.

(För tabeller, se bfogad fil)

FINANSIELL INFORMATION

Bolaget planerar följande rapporter:

Bokslutskommuniké 2006 (januari - december 2006) den 15 februari 2007 Tremånadersrapport (januari - mars 2007) den 3 maj 2007 Årsstämma den 16 2007 i Stockholm Sexmånadersrapport (januari – juni 2007) den 15 augusti 2007 Niomånadersrapport (januari – september 2007) den 13 november 2007

Stockholm, den 14 november 2006

Magnus Nordin Verkställande direktör

Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Tethys Oil AB (publ) för perioden 1 januari – 30 september 2006. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och Årsredovisningslagen.

Göteborg den 14 november 2006

PricewaterhouseCoopers AB

Klas Brand     Auktoriserad revisor

Huvudkontor Blasieholmsgatan 2A SE-111 48 Stockholm Sverige Tfn +46 8 679 4990 Fax +46 8 678 8901 E-post:

Tekniskt kontor 4 Rue de Rive CH-1204 Genève Schweiz Tfn +41 22 318 8600 Fax +41 22 318 8609 E-post:

www.tethysoil.com

Show as PDF