Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma den 24 april 2023

17:15 / 24 April 2023 Studsvik Press release

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2022 och att onsdagen den 26 april 2023 ska vara avstämningsdag.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Jan Bardell, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Erik Strömqvist.

Jan Bardell valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till bolagsstämmovada ledamöter. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter. Något arvode utgår inte för arbetet i ersättningsutskottet.

Till revisor omvaldes KPMG AB.

Till valberedning inför årsstämman 2024 utsågs Jan Barchan (Briban Invest AB), Martin Serse (representant för familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) samt Jan Bardell (styrelsens ordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, CEO, 0155-22 10 66

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 75 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/