Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

08:15 / 21 March 2023 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma måndagen den 24 april 2023 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 april 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2023. Anmälan kan göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22 16 42, via fax 0155-26 30 70 eller via e-post studsvik@studsvik.com.Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisations­nummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i aktie­boken ett par bankdagar före onsdagen den 19 april 2023 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller motsvar­ande behörighetshandling om registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i förekommande fall behörig­hetshandlingar vara bolaget till­handa under ovanstående adress senast onsdagen den 19 april 2023. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se. Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på telefon
0155-22 16 42.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisions­utskottens arbete.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redogörelse för revisionsarbetet under 2022.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans­räkningen.
11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balans­räkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
15. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
16. Val av styrelse.
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
18. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
19. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten.
20. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Jan Barchan (Briban Invest AB och valberedningens ordförande), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB), Martin Serse (representant för familjen Karinen) och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende punkterna 1, 14,15, 16, 17 och 18. Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11 och 19.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Ullberg ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2022 och att onsdagen den 26 april 2023 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att de därefter till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 650 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i revisionsutskottet ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 150 000 kronor för utskottets ordförande
  • 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår vidare att något arvode liksom tidigare inte ska utgå för arbete i ersättningsutskottet samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Jan Bardell, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Erik Strömqvist samt att Jan Bardell utses till styrelsens ordförande.

Punkt 17

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2024.

Punkt 18

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny valberedning inför årsstämman 2024 bestående av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Martin Serse (familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Jan Bardell (styrelsens ordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis gäller till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 19

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 26 april 2022 ska fortsätta ska gälla.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Studsvik, Nyköping, och på bolagets hemsida www.studsvik.se senast från och med den 21 mars 2023.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktier och röster                                                       

I bolaget finns 8 218 611 aktier med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotter­bolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Frågor

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvar­andet av frågor som avses ställas på årsstämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget under adress Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping eller via e-post studsvik@studsvik.com.

Nyköping i mars 2023

STUDSVIK AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Mer information om årsstämman finns på www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/