Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2020

12:00 / 21 July 2020 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet ökade i lokala valutor med 4 procent och uppgick till 167,8 (160,3) Mkr.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 9,6 (-8,1) Mkr. Effekter av Coronapandemin belastar kvartalets resultat med 5 Mkr och omstruktureringen av Avfallsteknik fjolårets resultat med ca 6 Mkr. Exklusive dessa poster av engångskaraktär var rörelsemarginalen 8,7 (-1,1) procent.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 11,0 (-14,9) Mkr.

April April Jan Jan-juni 2019 Helår
-juni -juni -juni 2019
2020 2019 2020
Försäljning, Mkr 167,8 160,3 320,7 300,2 654,0
Rörelseresultat, Mkr 9,6 -8,1 13,1 -26,7 -10,4
Resultat efter skatt, 8,2 -10,8 7,7 -33,9 -28,0
Mkr
Fritt kassaflöde, Mkr 11,0 -14,9 35,1 -47,9 -38,8
Nettoskuld, Mkr 50,2 92,4 50,2 92,4 82,9
Nettoskuldsättningsgrad, 16,2 31,2 16,2 31,2 27,4
%
Resultat per aktie efter 1,00 -1,31 0,94 -4,12 -3,41
skatt, kr
Eget kapital per aktie, 37,78 36,03 37,78 36,03 36,84
kr
 

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 525 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl.12:00 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/