Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2020

12:00 / 23 October 2020 Studsvik Press release

  • Försäljningen under kvartalet ökade i lokala valutor med 27 procent och uppgick till 187,7 (151,2) Mkr.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 23,1 (-4,1) Mkr beroroende på en god försäljningsutveckling inom Scandpower samt lönsamhetsförbättringar inom Avfallsteknik. Rörelsemarginalen under kvartalet var 12,3 (2,9) procent och har hittills under året uppgått till 8,7 (-3,5) procent 
  • Kvartalet innehöll ingen negativ resultateffekt kopplad till Coronapandemin.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till -9,9 (1,9) Mkr.

Juli Juli Jan Jan-sept 2019 Helår2019
-sept -sept -sept
2020 2019 2020
Försäljning, Mkr 187,7 151,2 508,4 451,4 654,0
Rörelseresultat, Mkr 23,1 -4,1 36,2 -30,8 -10,4
Resultat efter skatt, 18,7 -5,8 26,4 -39,7 -28,0
Mkr
Fritt kassaflöde, Mkr -9,9 1,9 25,2 -46,0 -38,8
Nettoskuld, Mkr 60,7 84,6 60,7 84,6 82,9
Nettoskuldsättningsgrad, 18,7 28,2 18,7 28,2 27,4
%
Resultat per aktie efter 2,28 -0,71 3,21 -4,83 -3,41
skatt, kr
Eget kapital per aktie, 39,53 36,58 39,53 36,58 36,84
kr

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 517 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl.12:00 (CET).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/