Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma måndagen den 29 april 2019

17:32 / 29 April 2019 Studsvik Press release

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att utdelning utgår med 0,00 (0,00) krona per aktie.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Hoflund, VD Studsvik AB, tel 0155-22 10 66

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, CEO, 0155-22 10 66

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har mer än 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/