Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks bokslutskommuniké för januari - december 2013

10:21 / 12 February 2014 Studsvik Press release

· Studsvik teckande den 11 februari avtal om försäljning av huvuddelen av USA-rörelsen inom avfallshantering. Köparen beräknas tillträda rörelsen den 1 mars, men ansvarar för resultatet från den 1 januari 2014. Genom transaktionen eliminerar Studsvik en betydande finansiell risk.

  • Försäljningen i kvarvarande verksamheter uppgick för fjärde kvartalet till 266,9 (261,1) MSEK och under året till 1 001,3 (1 012,9) MSEK, i lokala valutor en ökning med 2,5 procent under kvartalet och med 13,0 procent under året.
  • Rörelseresultatet i kvarvarande verksamheter uppgick för fjärde kvartalet till -10,1 (12,6) MSEK och under året till 16,0 (15,2) MSEK.
  • Poster av engångskaraktär ingår i resultatet för fjärde kvartalet med -28,3 (-8,7) MSEK och för året med -32,5 (-8,7) MSEK. Posterna avser främst åtgärder för att anpassa organisationen i Tyskland. Verksamhet till försäljning ingår i koncernens nettoresultat för fjärde kvartalet med -171,6 (8,8) MSEK och för året med -173,9 (-34,2) MSEK.
  • Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet för fjärde kvartalet till 18,2 (21,3) MSEK och för året till 48,5 (23,9) MSEK.
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
 

Okt-dec 2013

Okt-dec 2012

Helår 2013

Helår 2012

Försäljning, MSEK

266,9

261,1

1 001,3

1 012,9

Rörelseresultat, MSEK

– 10,1

12,6

16,0

15,2

Resultat efter skatt, MSEK

–13,4

3,7

– 22,9

–13,6

Resultat per aktie efter   skatt, SEK

– 1,63

0,45

– 2,78

– 1,65

Kassaflöde från den löpande   verksamheten, MSEK*

21,7

36,8

– 24,6

– 7,3

Kassaflöde efter   investeringar, MSEK*

16,7

24,1

–44,7

–56,2

Eget kapital per aktie, SEK

34,83

58,19

34,83

58,19

Räntebärande nettoskuld, MSEK

155,7

114,5

155,7

114,5

Nettoskuldsättningsgrad, %

54,4

23,9

54,4

23,9

*Avser den totala verksamheten

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 11:00 idag enligt separat utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, konsulttjänster samt driftoptimering. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2014, kl 08:01.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/