Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik offentliggör prospekt och ansöker om notering av företagsobligation på NASDAQ OMX Stockholm

11:00 / 25 March 2013 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ) offentliggjorde den 19 februari 2013 en emission av en senior, icke-säkerställd företagsobligation om 200 miljoner kronor med en löptid om tre år på den svenska marknaden med ett slutligt förfall i mars 2016. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) +3,75 procentenheter.

I enlighet med villkoren för företagsobligationen har Studsvik ansökt om upptagande till handel av obligationen vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 28 mars 2013.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel har styrelsen i Studsvik upprättat ett prospekt avseende företagsobligationen. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och Studsviks hemsida (www.studsvik.se).

Nyköping den 25 mars 2013

Studsvik AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta: Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013 kl 11:00.

www.studsvik.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsvik-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-foretagsobligation-pa-nasdaq-omx-stockholm,c9390668

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/4019/9390668/106286.pdf

Show as PDF