Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsviks delårsrapport för januari - september 2013

13:00 / 23 October 2013 Studsvik Press release

· Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till 265,1 (261,7) MSEK. I lokala valutor ökade försäljningen med 14,0 procent. · Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 6,1 (-27,9) MSEK. · Förbättrat resultat i Sverige, Storbritannien och USA. · Poster av engångskaraktär ingår i resultatet för tredje kvartalet med -4,0 (-18,3) MSEK. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till -47,3 (-123,2) MSEK.

+------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ | |Juli-sep|Juli-sep|Jan-sep|Jan-sep|Helår | | |  2013 |  2012 |  2013 |  2012 |  2012 | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Försäljning, MSEK |265,1 |261,7 |882,0 |914,7 |1 254,9| +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Rörelseresultat, MSEK |6,1 |-27,9 |9,4 |-40,6 |-19,4 | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Resultat efter skatt, |3,1 |-27,9 |-11,7 |-60,3 |-47,8 | |MSEK | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Kassaflöde från den |-43,6 |-112,7 |-46,3 |-44,1 |-7,3 | |löpande   verksamheten, | | | | | | |MSEK | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Kassaflöde efter   |-47,3 |-123,2 |-61,4 |-80,3 |-56,2 | |investeringar, MSEK | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Resultat per aktie efter|0,38 |-3,39 |-1,43 |-7,33 |-5,82 | |  skatt, SEK | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Räntebärande nettoskuld,|172,1 |141,7 |172,1 |141,7 |114,5 | |MSEK | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Eget kapital per aktie, |56,60 |56,66 |56,60 |56,66 |58,19 | |SEK | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ |Nettoskuldsättningsgrad,|37,0 |16,7 |37,0 |16,7 |23,9 | |% | | | | | | +------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013, kl 13:00.

www.studsvik.se

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/studsvik-ab/r/studsviks-delarsrapport-for-januari---september-2013,c9486388

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/4019/9486388/865482850966c957.pdf

Show as PDF