Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Kallelse till årsstämma i Studsvik AB (publ)

15:00 / 24 March 2011 Studsvik Press release


Aktieägarna i Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallas till årsstämma
tisdagen den 26 april 2011 kl 16:00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten
70/Kungsbron 1, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 15:00.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 april 2011 samt anmäla sitt
deltagande till bolaget senast måndagen den 18 april kl 12:00, antingen per brev
till Studsvik AB, Box 556, 611 10 Nyköping, per telefon 0155-22 10 33, via fax
0155-26 30 00 eller via e-poststudsvik@studsvik.se. Anmälan kan också göras på
Studsviks hemsida www.studsvik.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta med rösträtt i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen
den 18 april 2011. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att
förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakt utfärdad för juridisk person skall åtföljas av bestyrkt kopia
av ett registreringsbevis, ej äldre än ett år. Fullmakt i original bör i god tid
före stämman skickas till Studsvik AB. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.studsvik.se, och kan också beställas per telefon,
0155-22 10 33.

Aktieägare som önskar medföra biträde skall anmäla detta inom den tid och på det
sätt som gäller för aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag jämte erforderliga handlingar enligt ABL finns
tillgängliga hos bolaget från och med den 5 april 2011.


På årsstämman kommer följande ärenden att tas upp till behandling

1 Öppnande av stämman.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av en eller två justeringsmän.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen samt
  revisionsberättelsen för 2010.

8 Redogörelse för arbetet i styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott.

9 VD Magnus Groths anförande.

10 Redogörelse för revisionsarbetet under 2010.

11 Beslut om

  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

  b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
  balansräkningen,

  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12 Beslut om ändring av bolagsordningen.

13 Valberedningens redogörelse för sitt arbete.

14 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

15 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

16 Val av styrelseledamöter och revisorer.

17 Övriga frågor.

  a) Val av ledamöter till valberedningen.

  b) Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
  ledande befattningshavare.

18 Stämmans avslutande.


Beslutsförslag
Valberedningen har förberett förslagen avseende punkterna 2, 14, 15, 16 och 17a
och styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11b, 12 och 17b.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman väljs styrelsens
ordförande Anders Ullberg.

Punkt 11b - Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
Mot bakgrund av att koncernens finansiella ställning inte är i paritet med
koncernens mål, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2010.
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel,
649 751 668 kronor, överförs i ny räkning.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall suppleanter till bolagsstämmovalda
styrelseledamöter inte utses. Vidare har bestämmelserna i aktiebolagslagen om
sättet för kallelse till bolagsstämma ändrats med verkan från och med den 1
januari 2011. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att Studsvik ABs
bolagsordning skall ändras så att val av suppleanter utgår samt att det blir
möjligt att tillämpa det förenklade kallelseförfarandet som föreskrivs i
aktiebolagslagen. Förslagen innebär att nuvarande lydelse i §§ 6 och 9 i
bolagsordningen ändras.

Därutöver föreslås smärre redaktionella ändringar av bolagsordningen (text
flyttas mellan paragraferna).


§ 6  Styrelse - Nuvarandelydelse    § 6  Styrelse - Föreslagenlydelse

Styrelsen skall bestå av minst tre (3) Styrelsen skall bestå av minst tre (3)
och högst nio (9) ledamöter med högst  och högst nio (9) ledamöter. Ledamöterna
sex (6) suppleanter. Ledamöterna och  väljs årligen på årsstämma för tiden
suppleanterna väljs årligen på     intill slutet av nästa årsstämma.
årsstämma för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

§ 9  Kallelse - Nuvarandelydelse    § 9  Kallelse - Föreslagenlydelse


Kallelse till bolagsstämma skall ske  Kallelse till bolagsstämma skall ske
genom annonsering i Post- och Inrikes  genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt i Svenska Dagbladet.   Tidningar samt på bolagets webbplats.
Kallelse till bolagsstämma skall ske  Vid tidpunkten för kallelse skall
tidigast sex och senast fyra veckor   information om att kallelse skett
före bolagsstämman, dock att kallelse  annonseras i Svenska Dagbladet.
till extra bolagsstämma, som inte skall
behandla fråga om ändring av      Kallelse till bolagsstämma skall ske
bolags­ordning, skall ske senast två  tidigast sex och senast fyra veckor före
veckor före bolagsstämman.       bolagsstämman, dock att kallelse till
                     extra bolagsstämma, som inte skall
För att få delta i bolagsstämman skall behandla fråga om ändring av
aktieägare anmäla sig hos bolaget    bolagsordning, skall ske senast tre
senast den dag som anges i kallelsen  veckor före bolagsstämman.
till stämman före kl 12:00. Denna dag
får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

Aktieägare får medföra biträde vid
bolagsstämma endast om aktieägaren
anmält antalet biträden till bolaget
enligt vad som angivits i föregående
stycke.


Punkt 14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen består av sju (7) ledamöter.

Punkt 15 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvodena är oförändrade innebärande att till
ordföranden utgår 650 000 kronor och till ordinarie ledamot 225 000 kronor.
Vidare föreslår valberedningen oförändrade arvoden till revisionsutskottets
ledamöter innebärande att till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode
om 100 000 kronor och till ledamot ett arvode om 50 000 kronor.

Valberedningen föreslår att till revisorerna skall utgå ersättning enligt
godkänd räkning.

Punkt 16 - Val av styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf
Lindfors, Per Ludvigsson, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg med Anders
Ullberg som ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisorer intill slutet av årsstämman 2012
väljs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 17a - Val av ledamöter till valberedningen
Valberedningen föreslår, i enlighet med den instruktion som fastställdes vid
årsstämman 2010, att till ledamöter i valberedningen utses Stina Barchan
(BribanInvest), Erik Feldt (Nordeas Fonder), Bill Tunbrant (representant för
familjen Karinen) samt Anders Ullberg (styrelseordförande).

Punkt 17b - Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman antar en ersättningspolicy för ledande
befattningshavare med följande innehåll, vilket innebär att ingen förändring
föreslås av den policy som antogs vid årsstämman 2010.

Fast lön - Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön skall
fastställas för kalenderår.

Rörlig ersättning- Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning.
Sådan får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Ledande
befattningshavare äger att på eget initiativ omvandla rörlig ersättning till
extra pensionsinbetalning. Rörlig ersättning skall primärt vara baserad på
koncernens finansiella mål. Modell för rörlig ersättning skall fastställas för
verksamhetsår.

Pension - Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal äger
ledande befattningshavare rätt att på individuell basis arrangera
pensionslösningar. Löneavstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar
givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

Uppsägning och avgångsvederlag- För ledande befattningshavare och Studsvik
gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön
under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 12 månadslöner.

Övrigt
Totala antalet aktier i Studsvik AB uppgår till 8 218 611 aktier. Studsvik AB
innehar inga egna aktier.

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor vid årsstämman. För att
underlätta besvarandet av frågor får dessa gärna sändas i förväg till bolaget
via post under adress Studsvik AB, Box 556, 611 10 Nyköping, eller via e-post
studsvik@studsvik.se.

Nyköping i mars 2011

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen


Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör
på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige,
Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 200 anställda
i 8 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24mars 2011 kl15:00.

www.studsvik.se