Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma tisdagen den 22 april 2008

17:54 / 22 April 2008 Studsvik Press release


Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 
Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel, 599 595 757 kronor, disponeras så att till aktieägarna
utdelas 2,00 kronor per aktie, totalt 16 437 222 kronor, samt att
583 158 535 kronor balanseras i ny räkning.
 
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet.
 
Styrelsen beslutades bestå av sju ledamöter intill slutet av nästa
årsstämma.
 
Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Lars
Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson och Anders
Ullberg.
 
Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.
 
Stämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning bestående av
representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens
ordförande, tillika sammankallande. De största aktieägarna kommer att
kontaktas på grundval av VPCs förteckning över registrerade
aktieägare per den 31 augusti 2008. Vill aktieägare som tillhör de
tre största ägarna inte ingå i valberedningen går frågan vidare till
den i storleksordning följande aktieägaren. Till ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna beslutar annat, utses den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammansättningen
av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2009. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utses.
 
Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
 
Styrelsen
STUDSVIK AB (publ)
 
 
 
Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering
& services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av
kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande
leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i
segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på OMX Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.
 


Attachments/Links: hugin.info

 


Copyright © Hugin AS 2008. All rights reserved.