Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik erhåller licens för avfallsanläggning i Storbritannien

08:52 / 13 February 2008 Studsvik Press release


Studsvik har idag erhållit samtliga tillstånd som krävs för att bygga
och driva företagets planerade anläggning för behandling och
återvinning av metalliskt avfall nära Sellafield i Storbritannien. I
anläggningen ska kontaminerat metallskrot från brittiska
kärnanläggningar i drift och under avveckling behandlas.

Studsvik förvärvade 2006 en industrifastighet nära Workington i
västra England. En licensansökan enligt Nuclear Installations Act
lämnades i juni 2007. Det var den första ansökan om en kärnteknisk
licens på över 20 år i Storbritannien. Som ett led i
ansökningsprocessen genomförde Studsvik under perioden september -
december 2007 ett så kallat "Public Body Notification"-förfarande.
Därutöver har komplet-terande handlingar lämnats enligt brittisk
lagstiftning och enligt artikel 37 i Euratom-fördraget.

I anläggningen i Workington ska lågaktivt metalliskt material från
brittiska kärn-anläggningar i drift och under avveckling behandlas.
Efter behandling genomgår den återvunna metallen ett
friklassningsförfarande innan den kan säljas som metallskrot till den
brittiska industrin. Det radioaktiva restavfallet kommer att packas
och placeras i det brittiska slutförvaret för lågaktivt avfall i
trakten av Drigg i västra England. Studsvik uppskattar att det finns
500 000 ton kontaminerat metallskrot i Storbritannien som på ett
säkert sätt kan behandlas, återvinnas och återanvändas.

Anläggningen kommer att uppföras i ett antal faser, varav den första
syftar till att göra det möjligt att kategorisera, volymreducera,
dekontaminera och antingen friklassa material eller omhänderta det
som avfall. Verksamheten i anläggningen kommer redan från starten att
integreras med verksamheten i Studsviks svenska anläggning för
behandling av metalliskt material. Den första fasen avses slutföras
under andra halvåret 2008, då anläggningen kommer att tas i drift.
Förutom behandling av metalliskt material kommer
högtryckskompaktering av lågaktivt avfall att kunna utföras i
anläggningen.

Samtliga dessa moment täcks av den licens som brittiska Health and
Safety Executive (HSE) idag beviljade, och som träder i kraft den 18
februari 2008.

Studsviks VD Magnus Groth kommenterade: "Licensen bekräftar att
Studsviks anläggning uppfyller tillsynsmyndigheternas krav på
säkerhet och miljöhänsyn. Vi är stolta över att erbjuda ledande
metoder som gör det möjligt att säkert och miljövänligt ta hand om
och minimera de stora mängder lågaktivt avfall som finns i
Storbritannien."
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Groth, VD och koncernchef, tel +46 155 22 10 86 eller +46 709
67 70 86

Mark Lyons, President, Studsvik UK Limited, tel: +44 191 482 7102
eller
+44 787 949 1011

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har 60 års erfarenhet
av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik vänder sig
till en marknad i stark tillväxt med kvalificerade tjänster inom fyra
affärsområden: Avfallshantering, Avveckling och rivning,
Driftoptimering samt Service och underhåll. Studsvik har 1 200
anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på OMX
Nordiska Börs Stockholm AB, MidCap.