Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik- Kommuniké från årsstämma torsdagen den 19 april 2007

17:46 / 19 April 2007 Studsvik Press release


Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel, 581 051 936 kronor, disponeras så att till aktieägarna
utdelas 2,00 kronor per aktie, totalt 16 437 222 kronor, samt att
564 614 714 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av sex ledamöter och en suppleant intill
slutet av nästa årsstämma.

Ordinarie ledamöterna Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Anna Karinen,
Alf Lindfors och Leif Nilsson omvaldes samt Anders Ullberg nyvaldes
som styrelseledamot och Per Ludvigsson som styrelsesuppleant.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Årsstämman utsåg till revisorer PricewaterhouseCoopers, för tiden
intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs årsstämman 2011.

Stämman beslutade att bolagets nomineringskommitté skall bestå av
styrelse-ordföranden samt en representant för envar av de tre största
aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2007 skall
styrelseordföranden kontakta envar av dessa aktieägare för utseende
av ägarrepresentanter. Nomineringskommitténs sammansättning skall
offentliggöras under oktober månad 2007 och baseras på de kända
röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Nomineringskommitténs
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny nomineringskommitté
utsetts.

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen
STUDSVIK AB (publ)


Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Avfallshantering,
Avveckling och rivning, Driftoptimering samt Service och underhåll.
Studsvik har 1 200 anställda i 7 länder och företagets aktier är
noterade på Nordiska Börsen, Stockholm, MidCap.