Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2024

08:00 / 16 May 2024 Stenhus Fastigheter Press release

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport avseende det första kvartalet 2024. Kvartalsrapporten finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se. Stenhus Fastigheter har under kvartal ett fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt och refinansiering, med fortsatt fokus på starkt driftnetto och stabilt kassaflöde.

Kvartalet i sammandrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 268,1 (268,2) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
 • Driftnettot uppgick till 197,3 (201,8) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 77,3 (92,5) mkr, motsvarande 0,21 (0,25) kr per aktie efter utspädning.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -87,4 (-281,7) mkr varav orealiserade -85,2 (-209,3) mkr motsvarande -0,6 (-1,5) procent av fastighetsvärdet.
 • Resultat efter skatt uppgick till -27,1 (-201,1) mkr.
 • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till motsvarande
 • -0,07 (-0,54) kr per aktie efter utspädning.
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 57,8 (139,6) mkr varav - (-) mkr avsåg förvärv och 57,8 (139,6) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
 • Försäljning av fastigheter uppgick netto till 110,0 (773,0) mkr.
 • Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 13 721,0 (13 344,0) mkr vid periodens slut.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,2 (97,2) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 226,1 (518,0) mkr.
 • Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,5 (3,29) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
 • Soliditeten uppgick till 41,2 (41,3) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
 • Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 54,8 (53,3) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
 • Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 56,5 (57,3) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,88 (2,25) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 94,6 (95,9) procent.

Väsentliga händelser under januari-mars

 • Stenhus har under kvartalet ingått hyresavtal med Motonet, Dollarstore och Areco omfattande totalt cirka 9 900 kvm på Fastigheterna Köpmannen 7 och Köpmannen 12 i Hälla Västerås. Totalt sammanlagt underliggande hyresvärde är cirka 16,7 mkr per år. Den genomsnittliga löptiden på kontrakten är drygt 12 år.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/