Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) emitterar framgångsrikt gröna efterställda hybridobligationer och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

11:00 / 17 May 2024 Stendörren Press release

Pressmeddelande

17 maj 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat gröna efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid, med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum, om SEK 300 000 000 under ett ramverk om SEK 400 000 000 (de "Nya Hybridobligationerna"). De Nya Hybridobligationerna löper med en rörlig ränta om 3M STIBOR + 550 baspunkter per år fram till första inlösendag. Stendörren har för avsikt att notera de Nya Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk och för att återköpa delar av Stendörrens SEK 800 000 000 utestående hybridobligationer med ISIN SE0013042413 (de "Befintliga Hybridobligationerna").

Stendörren offentliggör även resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Stendörren offentliggjorde den 8 maj 2024 ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av de Befintliga Hybridobligationerna. Återköpserbjudandet löpte ut kl 15:00 CEST den 16 maj 2024 och lämnades i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 8 maj 2024, vilket är tillgängligt på Bolagets webbsida via länken nedan ("Återköpsdokumentet"). Stendörren har mottagit återköpsinstruktioner om ett totalt belopp om SEK 132 500 000 och avser att acceptera alla återköpsinstruktioner som har mottagits.

Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för de Befintliga Hybridobligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00% av nominellt belopp. Stendörren kommer även att erlägga uppskjuten ränta (Eng. Deferred Interest, så som definierat i gällande obligationsvillkor) (om någon) och upplupen och icke betald ränta till och med (och inklusive) inlösendagen (Eng. Redemption Date, så som definierat i gällande villkor). Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 23 maj 2024.

Återköpsdokumentet är tillgängligt på Stendörrens hemsida, via följande länk: https://www.stendorren.se/sv/investerare/obligationer/

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har agerat som arrangörer och "joint bookrunners" i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna och "dealer managers" i samband med Återköpserbjudandet. Vinge har agerat legal rådgivare i samband med de Nya Hybridobligationerna och Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): bondsyndicate@seb.se

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.seeller telefon: +46 8 518 331 00

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.seeller telefon: +46 72 158 70 92

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/