Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Delårsrapport jan-mar 2024 Stendörren Fastigheter AB (publ)

07:00 / 3 May 2024 Stendörren Press release

Pressmeddelande
3 maj 2024

JANUARI-MARS 2024 (JANUARI-MARS 2023 INOM PARENTES)
  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 223 miljoner kronor (212) och driftnettot ökade med 7 procent till 168 miljoner kronor (157).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 78 miljoner kronor (63).
  • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt cirka 1,4 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 17 miljoner kronor (omfattar både omförhandlade hyresavtal samt hyresavtal med nya hyresgäster).
  • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 9 procent i viktat genomsnitt.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46 miljoner kronor (80) motsvarande 1,63 kronor per aktie (2,80).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen uppgick för perioden till   -56 miljoner kronor (-3).
  • Periodens resultat uppgick till 57 miljoner kronor (44) motsvarande 1,52 kronor per aktie (0,91) före utspädning och 1,52 kronor per aktie (0,91) efter utspädning.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
  • I januari 2024 publicerade ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) en uppdatering av sin rating av Stendörren. Precis som föregående år var ratingen BB-, men nu höjdes utsikterna från stabil till positiv.
  • I mars 2024 sålde Stendörren industri- och lagerfastigheten Botkyrka Varvet 1 till Trafikverket mot ett vederlag om 202 miljoner kronor. Fastigheten har en total uthyrbar area om cirka 14 825 kvadratmeter och kommer att beröras av Trafikverkets vägplan Tvärförbindelse Södertörn. Det överenskomna fastighetsvärdet i affären var i nivå med den senaste värderingen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
  • Inga väsentliga händelser efter kvartalet.

"Vi har trots svagare konjunktur levererat stark tillväxt i driftnetto och förvaltningsresultat, positiv nettouthyrning och fortsatt framdrift i projektverksamheten.

Under kvartalet har vi både startat ett projekt och färdigställt ett projekt, och på rullande fyra kvartal har vi färdigställt sju nya projekt på tillsammans drygt 30 000 kvm med hög uthyrningsgrad. Pågående samt nyligen avslutade projekt förväntas, i takt med uthyrning, färdigställande och inflyttning, addera cirka 75 miljoner kronor i driftsnetto - ett väsentligt tillskott till vårt nuvarande driftnetto.

Vi har nyligen höjt våra ambitioner inom hållbarhet då vi redan uppnått, eller varit på väg att i förtid uppnå, flera av våra viktigaste hålbarhetsmål. De nya och uppdaterade målen är mer ambitiösa, tydligare och i högre grad mätbara. Men framför allt har vi adderat det övergripande målet om nettonoll koldioxidutsläpp i hela vår verksamhet till år 2040.

I dialog med våra banker har vi under kvartalet utökat vår tillgängliga likviditet, i form av likvida medel och kreditramar, till cirka 655 miljoner kronor. Detta ger oss styrka att öka tillväxten genom att utnyttja möjligheter till goda affärer, både inom projektutveckling och förvärv."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

Presentationen webbsänds
Länk till webbsändningen:  https://www.finwire.tv/webcast/stendorren-fastigheter/q1-presentation-2024/
Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.stendorren.se efter telefonkonferensen.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se (erik.ranje@stendorren.se%20) ellerPer-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 07.00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)
Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/