Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Bokslutskommuniké 2022 Stendörren Fastigheter AB (publ)

07:00 / 22 February 2023 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 22 februari 2023

Januari-december 2022 (januari-december 2021 inom parentes)
 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 733 miljoner kronor (653) och driftnettot ökade med 12 procent till 548 miljoner kronor (488).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till 287 miljoner kronor (267).
 • Nettouthyrningen uppgick under året till sammanlagt ca 40 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 84 miljoner kronor.
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 21 procent i viktat genomsnitt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 370 miljoner kronor (223) motsvarande 13,02 kronor per aktie (7,87).
 • Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till -143 miljoner kronor (1 235).
 • Årets resultat uppgick till 268 miljoner kronor (1 209) motsvarande 7,42 kronor per aktie (40,75) före utspädning och 7,41 kronor per aktie (40,67) efter utspädning.
 • Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelning inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
 • 1 november förvärvade Stendörren två lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen för 73 miljoner kronor.
 • 3 november förvärvade Stendörren en lagerfastighet i Köpenhamnsregionen för 69 miljoner kronor.
 • 22 december avyttrade Stendörren en industrifastighet i Täby, Stockholm, för 203 miljoner kronor.
 • 30 december frånträdde Stendörren en fastighet i Vilsta industriområde, Eskilstuna.
 • Under fjärde kvartalet sökte och erhöll Stendörren bygglov för fyra nya byggnader, varav två för logistik och två för lätt industri.
 • I fjärde kvartalet färdigställdes och tillträddes en lagerfastighet i Eskilstuna. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 5 000 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd under 10 år från tillträdesdagen.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Januari 2023 tecknades ett 5-årigt hyresavtal, med möjlighet till fem års förlängning, avseende en logistiklokal om 2 200 kvm i Brunna, Upplands-Bro, med tillträde i februari 2023.

"Trots fortsatt stor osäkerhet i vår omvärld uppvisar Stendörren under fjärde kvartalet god operationell utveckling med, för åttonde kvartalet i rad, positiv nettouthyrning. Inom projektportföljen har ett antal projektuthyrningar skett och två bygglov för logistik och två för lätt industri har erhållits. Vidare har vi stärkt vår närvaro på nya marknader genom ytterligare förvärv i Köpenhamnsregionen.

Under slutet av 2021 och under 2022 genomförde vi ett flertal riskreducerande åtgärder såsom refinansieringar, räntesäkringar och prissäkringar av förväntad elförbrukning. Det gör att vi går in i 2023 med en stark finansiell ställning. Vi kommer även under det kommande året lägga stor vikt vid att balansera den operationella framdriften med finansiell beredskap givet det mer utmanande läget på finansieringsmarknaden."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se (erik.ranje@stendorren.se%20) ellerPer-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/