Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Delårsrapport januari-september 2022 Stendörren Fastigheter AB (publ)

07:00 / 8 November 2022 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 8 november 2022

Januari-september 2022 (januari-september 2021 inom parentes)
 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 541 miljoner kronor (484) och driftnettot ökade med 14 procent till 412 miljoner kronor (361).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 232 miljoner kronor (203).
 • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt ca 36 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 66 miljoner kronor.
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 21 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 266 miljoner kronor (200) motsvarande 9,36 kronor per aktie (7,04).
 • Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 210 miljoner kronor (779).
 • Periodens resultat uppgick till 547 miljoner kronor (788) motsvarande 17,78 kronor per aktie (26,39) före utspädning och 17,75 kronor per aktie (26,36) efter utspädning.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Den 5 juli gör Stendörren sitt första förvärv i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för totalt 75 miljoner kronor i Helsingforsregionen.
 • Den 8 juli erhåller Stendörren bygglov för två byggnader för lätt industri omfattande cirka 11 500 kvm i Stockholm Syd - i Almnäs, Södertälje.
 • Den 8 september meddelar EPRA (The European Public Real Estate Association) att Stendörren inkluderas i EPRA index.
 • Under kvartalet tecknar Stendörren fyra nya hyresavtal med Myrorna, Beans in Cup, Hedin Bil respektive gop Sverige. Hyresavtalen avser lokaler på totalt cirka 10 900 kvm fördelade i Botkyrka, Södertälje, Bromma och Upplands-Bro.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • I början av november förvärvar Stendörren tre lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 142 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 852 kvm.

"Trots ökad osäkerhet i vår omvärld uppvisar Stendörren god operationell utveckling med, för sjunde kvartalet i rad, stark nettouthyrning, fortsatt positiv utveckling inom vår projektutvecklingsverksamhet samt etablering i den för Stendörren nya Helsingforsmarknaden.

Inom projektutveckling är vi särskilt stolta över att vi, för den snart färdigbyggda logistikbyggnaden om totalt ca 5 800 kvm på fastigheten Viby 19:66 i Brunna, Upplands-Bro, tecknat ett 7-årigt hyresavtal med gop Sverige AB avseende en lokal på 2 700 kvm. Därutöver har vårt förslag om ändring av detaljplan från verksamhetsområde till bostadsområde på fastigheten Skrubba 1:2 i södra Stockholm med utsikt över natursköna sjön Drevviken i söder resulterat i ett positivt planbesked. Där förväntas vi kunna tillskapa omkring 30 000 kvm BTA för bostadsändamål.

Med tanke på utvecklingen på fastighets- och kapitalmarknaderna är vi också mycket nöjda med att redan i slutet av förra året samt i början av detta år ha reducerat risken i bolaget genom refinansieringar av lån som bland annat inneburit stärkt likviditet samt förlängda lånelöptider, utökat räntesäkringen samt säkrat elavtal till prisnivåer som är betydligt lägre än vad som gäller på marknaden i dagsläget. Det gör att vi kan vara flexibla i våra prioriteringar med en bra balans mellan operationell framdrift och tillväxt i den ena vågskålen och risk i den andra."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se (erik.ranje@stendorren.se%20) ellerPer-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/