Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Kallelse till extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ)

08:00 / 11 January 2022 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 11 januari 2022

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2022, klockan 10.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Stendörren Fastigheter AB (publ) vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman. Målsättningen med åtgärderna är att hålla bolagsstämman kort och effektiv och minska risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför eller efter bolagsstämman. Alla personer som uppvisar symptom (feber, hosta, halsont, andningsbesvär m.m.), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom eller har vistats i ett område med stor smittspridning uppmanas att rösta via ombud på bolagsstämman.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 januari 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast den 31 januari 2022 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 31 januari 2022 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt registreringsbeviset eller behörighetshandlingen för juridisk person bör i god tid före bolagsstämman skickas per post till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.stendorren.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7.  Fastställande av antalet styrelseledamöter  
8.  Val av styrelseordförande
9.  Fastställande av arvoden till styrelsen
10.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag gällande styrelse m.m. (ärende 2, 7-9)

Valberednings föreslår följande beslut att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma (beslut vid årsstämman 2021 anges inom parantes):
  • att advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge ska vara ordförande vid extra bolagsstämman (ärende 2);
  • att styrelsen ska bestå av sex (sju) ledamöter (ärende 7);
  • val av styrelseledamoten Andreas Philipson till ny styrelseordförande (ärende 8);
  • att styrelseordförande ska erhålla 500 000 kronor (440 000) och övriga styrelseledamöter ska erhålla 250 000 kronor (240 000) vardera i styrelsearvode. Vidare föreslås att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kronor), att ledamöterna i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode 30 000 kronor (30 000 kronor) vardera, att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode 60 000 kronor (60 000 kronor), om tillämpligt, samt att ledamöterna i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode 20 000 kronor (20 000 kronor) vardera, om tillämpligt. Ovan arvodesbelopp anges för helår. För perioden från årsstämman 2021 fram till extra bolagsstämman tillämpas arvodesbeslutet från årsstämman 2021 och för perioden därefter fram till slutet av nästa årsstämma tillämpas arvodesbeslutet från extra bolagsstämman. Ledamöterna Nisha Raghavan och Henrik Orrbeck, som båda är anställda av EQT, har meddelat att de fortsatt kommer avstå sitt arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma (ärende 9).

För det fall extra bolagstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därmed styrelsen, i och med ledamoten tillika styrelseordföranden Anders Tägts avgång, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Andreas Philipson (ordförande), Helena Levander, Seth Lieberman, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan.

_________________

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 428 265 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 25 928 265 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Det finns därmed totalt 28 428 265 aktier och 50 928 265 röster i bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets webbplats www.stendorren.se senast tre veckor före extra bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor på Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Fullmaktsformulär för den som vill rösta genom ombud finns på www.stendorren.se.

Stockholm i januari 2022

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/