Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Delårsrapport januari-september 2021 Stendörren Fastigheter AB (publ)

07:00 / 9 November 2021 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 9 november 2021

JANUARI-SEPTEMBER 2021 (januari-september 2020 inom parentes)
 • Hyresintäkterna ökade med 3% till 484 miljoner kronor (470) och driftnettot ökade till 361 miljoner kronor (360), ökningen av hyresintäkterna motverkas till stor del av högre kostnader för uppvärmning och snöröjning under början av perioden. Under samma period föregående år erhölls engångsersättningar om ca 11 miljoner kronor som redovisades som övriga intäkter.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 7% till 203 miljoner kronor (191).
 • Nettouthyrningen uppgår under perioden till sammanlagt ca 24 miljoner kronor (exkluderas Exploria ABs konkurs uppgick periodens nettouthyrning till ca 41 miljoner kronor) och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 59 miljoner kronor.
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 18% i viktat genomsnitt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 200 miljoner kronor (174) motsvarande 7,04 kronor per aktie (6,17).
 • Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 779 miljoner kronor (32).
 • Periodens resultat ökade med 379% till 788 miljoner kronor (164) motsvarande 26,39 kronor per aktie (4,37).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Den 1 juli etablerade sig Stendörren i den nya marknaden Viared belägen i Borås kommun genom förvärv av fastigheten Vattnet 7. Fastigheten omfattar ca 6 300 m[2] lageryta och har ett fastighetsvärde om 84 miljoner kronor.
 • Den 2 juli genomfördes bolagets andra förvärv i Viared i Borås kommun. Underliggande fastighetsvärde uppgick till 45 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgick till ca 3 700 m[2].
 • Stendörren beslutade den 19 juli om att justera utdelningspolicyn. Vidare beslutades om ett nytt finansiellt mål. Det nya målet, som kompletterar de redan befintliga, adderar tillväxt i långsiktigt substansvärde som finansiellt mål.
 • Under kvartalet tecknades ett flertal nya hyreskontrakt, bland annat ett 6-årigt hyresavtal med Conjet avseende nya lager-, produktions och kontorslokaler i fastigheten Kalvsvik 16:17 om ca 2 600 m[2].
 • Under tredje kvartalet erhöll Stendörren bygglov för en logistikbyggnad om ca 6 000 m[2] i Brunna i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Ytterligare tre ansökningar om bygglov har inlämnats, varav två för lätt industriverksamhet och en för logistikändamål, totalt uppgående till ca 15 900 m[2].
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 1 oktober 2021 tillträddes fastigheten Västerås Skonerten 2 omfattande ca 4 700 m[2] lokalyta och ett underliggande fastighetsvärde om 48 miljoner kronor.

"Precis som under årets första två kvartal uppvisar tredje kvartalet mycket stark uthyrning där nya hyresavtal med ett årshyresvärde om ca 38 miljoner kronor tecknats och nettouthyrning uppgick till ca 14 miljoner kronor.

Även inom vår utvecklingsverksamhet har det varit en händelserik period. Bland annat har vi i Brunna i Upplands-Bro, norr om Stockholm, erhållit bygglov för en logistikbyggnad om ca 6 000 m2. Projektet avser första etappen i utvecklingen av den aktuella fastigheten och utgör samtidigt även startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området. Vi äger totalt sex fastigheter i Brunna och flera av dem har outnyttjade byggrätter med potential för vidare utveckling. Byggnaden har en tydlig hållbarhetsprofil och ska certifieras enligt BREEAM med mål att nå nivå Excellent med planer bland annat för bergvärme och solenergi. Det är oerhört kul att vi därmed kan förstärka vårt kunderbjudande med modern och hållbar logistik i ett av Stockholmsregionens mest attraktiva stadsnära logistikområden."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se (erik.ranje@stendorren.se%20) ellerPer-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/