Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 30 SEPTEMBER 2020

15:00 / 30 September 2020 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 30 september 2020

 

Extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) har hållits den 30 september 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Under stämman fattades följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 57 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner.  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget.

Protokollet från stämman med fullständiga beslut kommer hållas tillgängligt på Stendörrens webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl.15:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/