Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Delårsrapport januari-juni 2020 Stendörren Fastigheter AB (publ )

07:00 / 20 July 2020 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 20 juli 2020

JANUARI-JUNI 2020 (januari-juni 2019 inom parentes)
Hyresintäkterna ökade med 7% till 318 miljoner kronor (297) och driftnettot ökade med 18% till 233 miljoner kronor (198).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 124 miljoner kronor (71).
  • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 30% i genomsnitt.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 70 miljoner kronor (52) motsvarande 2,47 kronor per aktie (1,83).
  • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 20 miljoner kronor (89), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden.
  • Periodens resultat minskade till 109 miljoner kronor (126) motsvarande 3,88 kronor per aktie (4,48).
Väsentliga händelser under andra kvartalet
  • Stendörren noterar begränsade effekter av covid-19. För tredje kvartalshyran har Stendörren kommit överens om månatlig hyresbetalning istället förkvartalsvis motsvarande en hyra om 1,4 miljoner kronor för de 2 månadshyrorna som ej erlagts enligt avtal. Beviljade anstånd med hyresbetalning för tredje kvartalshyran uppgår till cirka 0,3 miljoner kr mot en avbetalningsplan på 6 månader. Vad avser beviljade hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet uppgår Stendörrens andel till 0,5 miljoner kronor. Dessa hyresrabatter motsvarar knappt 0,4 procent av den tredje kvartalshyran. Betalningsinflödet för den tredje kvartalshyran är i övrigt i linje med tidigare kvartal.
  • Den 17 april offentliggjordes kallelse till årsstämma som avhölls den 20 maj 2020.
  • Den 23 april offentliggjordes Års- och Hållbarhetsredovisning för 2019 på bolagets hemsida.
  • Under kvartalet utsågs Johan Malmberg som Transaktionschef. Johan tillträder tjänsten den 25 augusti 2020.

 

"De ökade hyresintäkterna (7% mot januari-juni 2019) och det ökade driftnettot (18% mot januari-juni 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 30% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

I övrigt har perioden fortsatt präglats av det globala utbrottet av Covid-19. Av bolagets hyresintäkter är en relativt liten andel hänförliga till hyresgäster inom de sektorer som är mer direkt drabbade. Inte desto mindre påverkar Covid-19 indirekt många andra sektorer, varför även övriga hyresgäster påverkas negativt. Covid-19 har dock så här långt haft en begränsad påverkan på Stendörrens hyresbetalningar. 

För att stärka motståndskraften av påverkan från Covid-19 stärkte Stendörren tidigt den finansiella motståndskraften genom att stärka upp likviditeten samt genom refinansiering av banklån, innebärande att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

 

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se (erik.ranje@stendorren.se%20) ellerPer-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/