Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Delårsrapport januari-september 2020 Stendörren Fastigheter AB (publ )

07:00 / 6 November 2020 Stendörren Press release

Pressmeddelande den 6 november 2020
 

JANUARI-SEPTEMBER 2020 (januari-september 2019 inom parentes)
 • Hyresintäkterna ökade med 8% till 481 miljoner kronor (443) och driftnettot ökade med 18% till 360 miljoner kronor (306).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 68% till 191 miljoner kronor (113).
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 25% i genomsnitt.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 174 miljoner kronor (85) motsvarande 6,17 kronor per aktie (3,02).
 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 32 miljoner kronor (127), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden.
 • Periodens resultat uppgick till 164 miljoner kronor (184) motsvarande 5,81 kronor per aktie (6,52).
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Stendörren noterar fortsatt begränsade effekter av covid-19. För fjärde kvartalshyran har inga nya anstånd eller hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet behandlats.
 • En extra bolagsstämma hölls den 30 september där det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 57 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Under fjärde kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Maria Jonsson som anställts som utvecklingschef och Linn Johansson som är bolagets HR-chef. Med dessa två kompletteringar består nu bolagets ledning av 50% kvinnor och 50% män.
 • I oktober anskaffades räntetak med en taknivå för Stibor om 1% och ett sammanlagt nominellt värde uppgående till 900 miljoner kronor.
 • Den 30 oktober förvärvades fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 omfattande cirka 7 900 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 66 miljoner kronor.

 

"De ökade hyresintäkterna (8% mot januari-september 2019) och det ökade driftnettot (18% mot januari-september 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 25% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

I övrigt har perioden fortsatt präglats av det globala utbrottet av covid-19, även om förfrågningar från våra kunder kring hyreslättnader har minskat under de senaste månaderna. Covid-19 har fortsatt haft en begränsad påverkan på Stendörrens hyresinbetalningar."

Erik Ranje, Verkställande Direktör

 

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se (erik.ranje@stendorren.se%20) ellerPer-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 07.00 CET.

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/