Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB: Stendörren avser att emittera SEK-hybridobligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2020-obligationer

16:00 / 3 September 2019 Stendörren Press release

Pressmeddelande 3 september 2019 sve (https://mb.cision.com/Public/13243/2895285/b552f27548e3855b.pdf)Pressmeddelande

3 september 2019

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "Stendörren") har givit Danske Bank, Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av "joint bookrunners" arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och vilka kommer att redovisas som eget kapital i Stendörrens redovisning (de "Nya Hybridobligationerna"). En marknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna, erbjuder Stendörren innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 5 juli 2020, ISIN SE0010023564 och med utestående volym om SEK 710 000 000 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 710 000 000 mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 102.20% av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 3 september 2020.

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under Investor Relations - Rapporter och presentationer på Stendörrens hemsida, www.stendorren.se.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 11 september 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 18 september 2019. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Hybridobligationerna blir framgångsrik.

Stendörren avser att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en emission av de Nya Hybridobligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 30 juni 2017. Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 102,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank, Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna samt Återköpserbjudandet och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har utsetts till legal rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer managers och joint bookrunners: Danske Bank: + 46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se

Nordea Bank Abp: +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.seMagnus Sundell, CFO, 08-518 331 02 eller magnus.sundell@stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 16:00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/