Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Kallelse till extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ)

07:00 / 20 December 2019 Stendörren Press release

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 januari 2020, klockan 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 januari 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 januari 2020 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ombeds att i god tid före bolagsstämman inge fullmakt i original, bestyrkt kopia av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.stendorren.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 16 januari 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

 

Valberedningens förslag gällande styrelse m.m. (ärende 2, 7-9)

Valberedningen föreslår (beslut vid årsstämman 2019 anges inom parentes):
  • att advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge ska utses till bolagsstämmans ordförande (ärende 2).
  • att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (sex) ledamöter utan suppleanter (ärende 7).
  • att styrelseordförande ska erhålla 440 000 (300 000) kronor och övriga ledamöter ska erhålla 240 000 (200 000) kronor vardera i styrelsearvode, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 80 000 (60 000) kronor och ledamöterna i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 (30 000) kronor vardera, samt att ordföranden i ersättningsutskottet, för det fall att ett sådant utskott inrättas av styrelsen, ska erhålla 60 000 (0) kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet ska erhålla 20 000 (0) kronor vardera, att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet, uppgår därmed till sammanlagt 2 120 000 kronor, baserat på en styrelse i Stendörren bestående av sju ledamöter. Arvodesbeloppen ovan är angivna för helår vilket innebär att för perioden från årsstämman 2019 fram till extra bolagsstämman tillämpas arvodesbeslutet från årsstämman 2019 och för perioden därefter fram till slutet av nästa årsstämma tillämpas arvodesbeslutet från extra bolagsstämman för det fall beslut fattas i enlighet med förslaget. (ärende 8).
  • nyval av Nisha Raghavan till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 9). 
  • val av Anders Tägt till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 9). 

 
För det fall extra bolagstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därmed styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Anders Tägt (ordförande), Helena Levander, Henrik Orrbeck, Nisha Raghavan, Carl Mörk, Anderas Philipson och Seth Lieberman. Den föreslagna ledamoten Nisha Raghavan, som är anställd av EQT har meddelat att hon, för det fall extra bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja henne till styrelseledamot, kommer avstå sitt arvode för styrelsearbetet för tiden fram till nästa årsstämma.
 
För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2018 samt bolagets hemsida www.stendorren.se.
 
Beskrivning av ledamoten som föreslås för nyval:
 
Nisha Raghavan
Nisha Raghavan (f. 1974) är sedan 2016 CFO för EQT Real Estate Advisory Team och har över 17 års erfarenhet inom fastighetssektorn. Nisha Raghavan var tidigare direktör för Clearbell Capital LLP, en fastighetsfondsförvaltare baserad i Storbritannien, och hade dessförinnan liknande roller på Pears Global Real Estate Investors och Delancey Real Estate Asset Management. Nisha Raghavan har en Bachelor of Commerce från Madras universitet och är även medlem av Indiens Institute of Chartered Accountants samt Englands och Wales Association of Taxation Technicians. Nisha Raghavan är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Varken Nisha Raghavan eller någon till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Stendörren Fastigheter.
 

__________________

 

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 155 641 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 25 655 641 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Det finns därmed totalt 28 155 641 aktier och 50 655 641 röster i bolaget.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 aktiebolagslagen. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. I övrigt framgår fullständigt förslag under respektive punkt i kallelsen. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/