Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2018

17:00 / 23 May 2018 Stendörren Press release

Publiceringsdatum 2018-05-23

Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 23 maj 2018. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Disposition avseende Bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2,24 kronor per aktie, totalt 61 868 769 kronor. Utdelningen ska delas upp på fyra tillfällen, med 0,56 kronor per aktie vid varje tillfälle. Avstämningsdagar för respektive utdelningstillfälle ska vara 3 juli 2018, 2 oktober 2018, 3 januari 2019 samt 2 april 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Seth Lieberman, Knut Pousette, Hans Runesten, Carl Mörk, Jenny Wärmé, Andreas Philipson och Helena Levander. Knut Pousette valdes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisorer omvaldes Ingemar Rindstig (personval) och Ernst & Young AB (byråval), med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter samt att 60 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och ledamoten ska erhålla 30 000 kronor. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler avseende aktier av serie B eller teckningsoptioner avseende aktier av Serie B, samt preferensaktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent beräknat per dagen för årsstämman. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda

Stämman beslutade att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till nyteckning av stamaktier av serie B i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsberättigade är högst 47 anställda. Varje anställd kan teckna maximalt 10 000 teckningsoptioner.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre övriga ledamöter vilka utses av de per 31 augusti 2018 till röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har rätt att utse en ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation och att den rörliga ersättningen som mest kan uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier. Om styrelsen beslutar att förvärva egna aktier så ska syftet vara att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Om styrelsen beslutar att överlåta egna aktier så ska syftet vara att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, verkställande direktör, 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se,eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 17.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/