Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Kommentar rörande kontrollförändringshändelse avseende icke efterställda, icke-säkerställda obligationer utgivna av Stendörren Fastigheter AB (publ)

17:30 / 14 December 2018 Stendörren Press release

EQT Real Estate II[1] (http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20december.docx#_ftn1) ("EQT Real Estate"), genom Chicago Holding AB[2] (http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20december.docx#_ftn2) ("Chicago Holding"), offentliggjorde den 27 november 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller "Bolaget") om att överlåta samtliga sina A- och B-aktier i Stendörren till Chicago Holding ("Erbjudandet"). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Stendörrens hemsida på https://www.stendorren.se/investor-relations/uppkopserbjudande/.

Som tidigare noterats av Stendörren har Chicago Holding ingått avtal med Kvalitena AB (publ), Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman om förvärv av aktier i Stendörren. Förvärven omfattar 26,13 procent av aktierna och 50,06 procent av rösterna i Stendörren och villkorades endast av erhållandet av erforderliga regulatoriska tillstånd. Stendörren har tidigare noterat att Chicago Holding genom pressmeddelande meddelat att villkoret för förvärven är uppfyllt och att tillträdet till aktierna skulle komma att äga rum senast den 14 december 2018.

Chicago Holding har idag den 14 december 2018 fullföljt tillträdet av aktier i Stendörren och kontrollerar därmed 50,06 procent av rösterna i Bolaget.

Följaktligen har Bolagets styrelse bedömt att en kontrollförändringshändelse (eng. "Change of Control Event") har uppstått enligt villkoren daterade den 30 juni 2017 avseende upp till SEK 1.000.000.000 icke efterställda, icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall 2020 ("2020 Obligationerna") och villkoren daterade den 12 juni 2018 avseende upp till SEK 1.000.000.000 icke efterställda, icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall 2021 ("2021 Obligationerna" och tillsammans med 2020 Obligationerna, "Obligationerna").

Till följd av kontrollförändringshändelsen har innehavare av Obligationerna ("Innehavarna") rätt att begära att deras Obligationer återköps till ett pris per Obligation motsvarande 101 procent av nominellt värde plus upplupen men obetald ränta. Om en Innehavare önskar utnyttja sin rätt att begära att dess Obligationer återköps ska Innehavaren inom 30 arbetsdagar från dagen för underrättelse till Innehavarna om kontrollförändringshändelsen (dvs senast 6 februari 2019) meddela Bolaget i enlighet med instruktionen i underrättelsen. Bolaget kommer att återköpa de relevanta Obligationerna och betala återköpspriset den 20 mars 2019.

För mer information, vänligen kontakta: Jenny Wärmé, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tel. +46 708 43 12 18

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2018 kl. 17.30.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

 

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20december.docx#_ftnref1) Fonden EQT Real Estate II innefattande EQT Real Estate II SCSp som agerar genom sin alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée) inkorporerat och existerande under luxemburgsk rätt, med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 167.972, och agerar som förvaltare (gérant) för EQT Real Estate II SCSp, ett i luxemburgskt speciellt begränsat partnerskap (société en commandite spéciale) med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 227.967.

[2] (http://file:///G:/Ledningsgrupp/Pressmeddelande/Pressmeddelande%2014%20december.docx#_ftnref2) Ett av EQT helägt nybildat bolag, under namnändring från Goldcup 17730 AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/