Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

14:41 / 28 November 2018 Stendörren Press release

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
Instrument SE0006543344 Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2018-11-27
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 046 816
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 046 816
Andel
 - aktier 3,72 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 2,07 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,07 % 1 046 816
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,07 % 1 046 816
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 046 816
 - andel av rösträtter 2,07 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Joakim Lomell
 - telefon 08-40942086
 - mejl joakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/