Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission

14:06 / 25 January 2018 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 5 juli 2017 ett icke-säkerställt, treårigt obligationslån om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor. I samband därmed upprättade Bolaget ett prospekt med anledning av Bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 augusti 2017 ("Prospektet"). Obligationslånet är sedan 17 augusti 2017 noterat på Nasdaq Stockholm och löper med en rörlig kupongränta om Stibor 90 plus 400 räntepunkter. Bolaget har i januari 2018 genomfört en tilläggsemission om 350 miljoner kronor till 100 % av nominellt värde ("Tilläggsemissionen").

Med anledning av Tilläggsemissionen och att Bolaget efter publiceringen av Prospektet offentliggjort sin delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017, har Bolaget upprättat ett tillägg till Prospektet ("Tilläggsprospektet").

Finansinspektionen har idag godkänt Tilläggsprospektet.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektronisk form på www.stendorren.se och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.seeller besök www.stendorren.se.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/