Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL)

11:04 / 21 April 2017 Stendörren Press release

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14.00 på Gällöfsta konferens STHLM City, Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017, dels anmäla sig till årsstämman senast onsdagen den 17 maj 2017 via e-post till bolagsstamma@stendorren.seeller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, www.stendorren.se, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregisterade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 17 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande vid stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
Godkännande av dagordning

7.
Anförande av verkställande direktör

8.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016

9.
Beslut

1.
om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016

2.
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

3.
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2016

1.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag samt, i anslutning därtill, valberedningens redogörelse för sitt arbete

2.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

3.
Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

4.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

5.
Beslut om emission av teckningsoptioner

6.
Beslut om principer för utseende av valberedning

7.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

8.
Beslut om godkännande av närståendetransaktion

9.
Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningens förslag gällande styrelse m.m. (p. 2 och p. 10-12)

Valberedningen föreslår:
att advokat Erik Borgblad väljs till ordförande vid stämman (p. 2),
att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag (p. 10),
att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor till övriga ledamöter samt att 60 000 kronor ska utgå per utskott att fördelas mellan ordföranden och ledamöterna i revisions- respektive ersättningsutskottet, för det fall sådana utskott inrättats. Styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt. Revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 11),
omval av Seth Lieberman, Knut Pousette, Hans Runesten, Carl Mörk, Jenny Wärmé och Andreas Philipson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma och nyval av Helena Levander som ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma (p. 12),
omval av Seth Lieberman till styrelsens ordförande (p.12), och

omval av Ingemar Rindstig (personval) och Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma (p. 12).

Beslut om principer för utseende av valberedning (p. 15)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedning enligt följande.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelsens ordförande eller en ledamot av styrelsen.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår:
att ovanstående dagordning godkänns (p. 6),
att aktieutdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie vid varje avstämningstillfälle där föreslagna avstämningsdagar är 4 juli 2017, 3 oktober 2017, 3 januari 2018 samt 3 april 2018, således totalt 2,0 kronor per aktie (p. 9.b),
att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag nedan (p.13),
att årsstämman beslutar om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner, enligt styrelsens förslag nedan (p.14),
att beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fattas enligt styrelsens förslag nedan (p. 16), och

att årsstämman beslutar om att godkänna närståendetransaktion i enlighet med styrelsens förslag nedan (p. 17).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (p. 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier och/eller eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om emission av teckningsoptioner (p. 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 550 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 550 000 nya aktier av aktieslaget stam B på villkor enligt nedan. Teckningsberättigade är bolagets anställda som beroende på befattning kommer att erbjudas olika antal teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 14 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Värderingen kommer att utföras av oberoende värderare. Tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant genom insättning på ett av bolaget anvisat konto senast den 14 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att besluta om senareläggning av betaldagen.

Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 maj 2020 till och med den 31 maj 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av aktieslaget stam B i bolaget för en teckningskurs som motsvarar 125 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under perioden från och med den 9 maj 2017 till och med den 22 maj 2017, dock med förbehåll för den ändring av teckningskursen som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av ändringar i aktiekapitalet etc.

Styrelsens motiv till emissionsförslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att emissionen är fördelaktig för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 330 000 kronor genom utgivande av 550 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,6 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapitalet etc. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka två (2) procent av totalt antal utelöpande aktier och cirka en (1) procent av totalt antal röster i bolaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 16)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma:

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD, CFO, marknads- och uthyrningschef, fastighetschef och bolagsjurist. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Godkännande av närståendetransaktion (p. 17)

Bolaget har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Ankarhagen Ulvsunda AB och därigenom indirekt fastigheten Stockholm Båglampan 25. Ankarhagen Ulvsunda AB ägs av Ankarhagen Fastigheter AB. Eftersom styrelseledamoten Carl Mörk indirekt kontrollerar Ankarhagen Fastigheter AB, kommer ett eventuellt förvärv av aktierna i Ankarhagen Ulvsunda AB att utgöra en s.k. närståendetransaktion som ska underställas stämman för godkännande. Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att stämman beslutar om att godkänna eventuellt förvärv av samtliga aktier i Ankarhagen Ulvsunda AB och därigenom indirekt fastigheten Stockholm Båglampan 25 från Ankarhagen Fastigheter AB. Närmare förutsättningar och villkor för det eventuella förvärvet kommer att framgå av styrelsens redogörelse samt värderingsutlåtande som kommer att hålla tillgängliga inför stämman i enlighet med aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05.

________________

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2016, och fullständiga beslutsförslag enligt ovan, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.stendorren.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till

27 619 986, varav 2 500 000 är av aktieslaget stam A och 25 119 986 av aktieslaget stam B, och det totala antalet röster i bolaget till 50 119 986, varav 25 000 000 är hänförliga till aktier av aktieslaget stam A och 25 119 986 till aktier av aktieslaget stam B.

Stockholm i april 2017

STENDÖRREN FASTIGHETER AB

Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/