Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016 Stendörren Fastigheter AB (publ)

08:00 / 1 November 2016 Stendörren Press release

Januari-september 2016 (jan-sep 2015 inom parentes)
 • Hyresintäkterna ökade till 317 miljoner kronor (249).
 • Driftnettot ökade till 218 miljoner kronor (174).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 102 miljoner kronor (87).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 82 miljoner kronor (86)
 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 546 miljoner kronor (95), varav 27 miljoner kronor (3) avser realiserad värdeförändring vid försäljning.
 • Värdeförändringen av räntederivat uppgick till - 72 miljoner kronor (-25).
 • Resultat efter skatt uppgick till 454 miljoner kronor (127).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 16,45 kronor 5,03) och kassaflöde per aktie uppgick till 2,98 kronor (3,13)
Väsentliga händelser under perioden
 • Samarbetsavtal med Kilenkrysset avseende skapandet av ett nytt logistikcenter, "Stockholm Väst Logistik", i Upplands Bro, beläget direkt intill Stendörrens fastighet Nygård 2:14. I ett första skede tillför parterna det samägda bolaget cirka 400 000 kvadratmeter planlagd mark med egen järnvägsanslutning och direkt motorvägsanslutning via den nya påfart till E18 som är under byggnation.
 • Förvärv av den fullt uthyrda fastigheten Traversen 15 i Sollentuna för 26 miljoner kronor. Tillsammans med grannfastigheten Traversen 14 (som även den förvärvats efter periodens utgång) ges möjligheter att utveckla ett helt kvarter i attraktivt läge i centrala Sollentuna.
 • Stendörren avyttrade sin sista kvarvarande fastighet i Katrineholm genom försäljning av Karossen 7 till en privat aktör. Det överenskomna fastighetsvärdet om 42 miljoner översteg förvärvsvärdet med 8 miljoner kronor.
 • I september fick bolaget även ett positivt startbesked från Botkyrka kommun för framtagande av ny detaljplan på fastigheten Tegelbruket 1. Ansökan om ny detaljplan omfattar exploatering av dels den befintliga byggrätten samt del av grannfastigheten Fittja 17:1 (som ägs av kommunen). Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 800 nya bostäder samt lokaler för handel och verksamhet.

"Stendörren summerar återigen ett kvartal med starka siffror, resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgår till 454 miljoner kronor och den rapporterade soliditeten har ökat med ytterligare en procentenhet från föregående kvartal till 33 procent. Vårt långsiktiga mål om 35 procent soliditet senast vid utgången av 2017 är således på god väg att nås. I stort sett samtliga nyckeltal uppvisar en positiv utveckling, vilket över tid ger oss möjligheten att växa genom egen intjäning samtidigt som vi kan erbjuda aktieägarna löpande utdelning. Stendörrens engagerade och professionella medarbetare är en starkt bidragande anledning till denna positiva utveckling.

Stendörren bedriver ett kontinuerligt arbete att identifiera delmarknader i Stockholms- och Mälardalsregionen som uppvisar stark tillväxt och stigande efterfrågan på bra verksamhetslokaler. Infrastrukturen expanderar kraftigt och de nya stadsdelscentra som växer fram i regionen förväntas få den kraftigaste utbyggnaden av bostäder och servicelokaler. Ett bra exempel på en satsning mot denna framtida utveckling är Stendörrens och Kilenkryssets gemensamma satsning "Stockholm Väst Logistik" i Upplands-Bro. Läget är ett av Stockholmsregionens bästa logistiklägen med såväl tillgång till egen järnvägsanslutning och den nya trafikplatsen, Krockbacka, som anläggs vid E18.

Stendörren är sammanfattningsvis väl positionerat med en stark och högt motiverad organisation och god finansiell styrka. Att leda detta företag i denna fantastiska tillväxtmarknad som Stockholmsregionen utgör är för mig som VD ett stort privilegium och jag ser framtiden an med stor tillförsikt."

Fredrik Brodin, Verställande Direktör

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2016 klockan 08:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/