Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren uppdaterar sin intjäningsförmåga

09:29 / 20 January 2016 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB (publ) genomförde och tillträdde under december 2015, enligt tidigare kommunikation, ett par förvärv som stärker bolagets löpande intjäningsförmåga. Per 31 december omfattade bolagets fastighetsportfölj 80 helägda fastigheter med cirka 0,6 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta. Det samlade hyresvärdet, efter vakansavdrag, uppgår efter dessa tillträden och på rullande 12 månadersbasis enligt bolagets egen bedömning till cirka 427 miljoner kronor. Bolaget bedömer även att löpande driftkostnader uppgår till cirka 120-125 miljoner kronor på årsbasis, således förväntas portföljen årligen producera ett driftnetto om cirka 302-307 miljoner kronor. Vidare bedömer bolaget att den samlade kostnaden för central administration uppgår till cirka 35 miljoner kronor per år och finansieringskostnaden (baserat på faktiska lån och räntederivat per samma datum) resulterar i en årskostnad om cirka 95 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgår enligt denna bedömning således till 172-177 miljoner kronor på årsbasis.

Dessa uppgifter är endast bolagets egen bedömning om den förevarande intjäningsförmågan per 31 december 2015, utan hänsyn tagen till pågående nyuthyrningar, befarade vakanser eller indexrelaterade hyresförändringar, eventuella kommande ränteförändringar eller andra, ännu ej genomförda åtgärder. De tillkommande förvärv som bolaget meddelat men som ännu ej har tillträtts är heller ej medräknade. Därför skall dessa uppgifter inte ses som en prognos av kommande resultatutveckling för Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://news.cision.com/se/