Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

08:00 / 21 August 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

Januari-juni 2015

 -- Hyresintäkterna uppgick till 150,0 (-) miljoner kronor
 -- Driftnettot uppgick till 103,4 miljoner kronor (-)
 -- Förvaltningsresultatet uppgick till 50,5 miljoner kronor (-0,9)
 -- Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till 78,2 miljoner
   kronor (-) och av räntederivat till 2,8 miljoner kronor (-)
 -- Resultatet efter skatt uppgick till 103,6 miljoner kronor (1,4)
 -- Fastighetsvärde vid periodens slut var 4 428 Mkr
 -- Resultat per aktie uppgick till 4,25 kronor (1,30)

Väsentliga händelser under perioden

 -- Under årets andra kvartal tillträdde bolaget 10 fastigheter i sex olika
   transaktioner omfattande totalt cirka 20 000 kvadratmeter.
 -- Under kvartalet såldes även fastigheten Rölunda 1:6 med en vinst om 13%
   över förvärvspris
 -- Under kvartalet fortsatte bolaget att räntesäkra sin låneportfölj genom
   tecknande av räntederivatavtal varvid ytterligare skulder om 600 miljoner
   kronor räntesäkrades
 -- Den 1 juni upptogs bolagets Obligationslån om 575 miljoner kronor till
   handel på Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 -- Efter periodens utgång genomförde bolaget ett kompletteringsförvärv i
   Enköping för 19 miljoner kronor.
 -- Räntebärande skulder om ytterligare cirka 251 miljoner kronor har
   räntesäkrats via derivatavtal varvid andelen av bolagets bottenfinansiering
   som räntesäkrats ökade till 59,5%.
 -- Bolaget tecknar ett sjuårigt hyresavtal med SM Bil AB i fastigheten
   Upplands-Bro Viby 19:30. Uthyrningen avser 2 200 kvadratmeter tidigare
   tomställd yta med en årshyra om 2,6 miljoner kronor.

Kommentar från VD, Fredrik Brodin:

”Stendörren Fastigheter presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari
till juni 2015. Årets första kvartal karaktäriserades av en kraftig expansion,
vilken genom ett stort antal transaktioner nästan fördubblade bolagets
balansräkning. Under andra kvartalet har vi däremot haft fokus på bolagets
organisation, intjäning och finansiering men även genomfört ett mindre antal
strategiska köp och försäljningar. Det andra kvartalet är bolagets första med
karaktären av normal drift och tillväxt. För andra kvartalet uppvisar bolaget
ett resultat om 124,6 miljoner kronor före skatt. Driftnettot, dvs bolagets
intjäningsförmåga, uppgick under andra kvartalet till 68,2 miljoner kronor,
vilket bekräftar den tidigare kommunicerade bedömningen av intjäningsförmågan
som nu ligger på ca 280 miljoner kronor på årsbasis. Hyresmarknaden i
Stockholmsregionen präglas av fortsatt hög aktivitet inom de fastighetssegment
där Stendörren Fastigheter bedriver sin verksamhet. Bolagets tillgång till
finansiering är fortsatt god, både via banksystemet och via kapitalmarknaden.
Vi har under kvartalet även fortsatt att utnyttja det förmånliga ränteläget och
nu säkrat upp mer än hälften av låneskulden via ränteswappar med långa
löptider. Stockholmsregionen är en av EUs starkast växande storstadsregioner med fortsatt
stark förväntat tillväxt de närmaste 15 åren. Vi bedömer att detta, ihop med
goda finansiella förutsättningar, skapar förutsättningar för fortsatt expansion
för Stendörren Fastigheter” 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/