Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB

17:00 / 2 July 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB

Vid extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 2 juli 2015
fattades följande beslut. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras så (i) att avstämningsdagar för
utbetalningar ska vara den femte juli och den femte oktober efter årsstämman
samt den femte januari och den femte april året efter årsstämman. För det fall
sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående
bankdag; (ii) att första avstämningsdagen för utbetalning inte kan infalla
tidigare än den femte januari 2016; (iii) att Innestående belopp (enligt
definition i nuvarande bolagsordning) ska räknas upp med en faktor motsvarande
en årlig räntesats om tio (10) procent, tidigare sju (7) procent; (iv) att
fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i
förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger
vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt
ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande
preferensaktier som ska inlösas; (v) att preferensaktierna vid bolagets
upplösning ska medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett
belopp per aktie beräknat som summan av den initiala teckningskursen för
preferensaktien uppräknad med 20 procent, tidigare trettio (30) kronor; samt
(vi) att inlösen av preferensaktie ska ske till ett belopp om den initiala
teckningskursen för preferensaktien uppräknad med 20 procent, tidigare 350
kronor. Vidare beslutades att bolagsordningen föreskriver att en aktieägare får
delta i bolagsstämma endast om denne anmäler detta i förväg till bolaget. Beslut om bemyndigande att emittera preferensaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier. Bemyndigandet får
högst omfatta emission av preferensaktier till en sammanlagd teckningskurs om 1
000 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller
kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket
6. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om
styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska
skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen
bemyndigades vidare att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig
nödvändiga i samband med registreringen därav. 

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/