Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligationer på Nasdaq Stockholm

10:20 / 26 May 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering
av obligationer på Nasdaq StockholmDen 12 februari 2015 offentliggjorde Stendörren Fastigheter AB (publ)
(”Stendörren”) att bolaget emitterar ett icke säkerställt obligationslån som
löper över tre år med förfall i februari 2018. Obligationslånet uppgår till 575
miljoner kronor och har emitterats inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor.
Obligationslånet löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 500 punkter. Med anledning av obligationsemissionen har Stendörrens styrelse upprättat ett
prospekt avseende upptagande av obligationerna till handel på
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Finansinspektionen har idag godkänt prospektet för obligationslånet. Ansökan om
att uppta obligationerna till handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq
Stockholm kommer att lämnas in och första dag för handel med obligationerna är
beräknad till omkring den 1 juni 2015. Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på www.stendorren.se och
www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Stendörren. 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
maj 2015 klockan10.00. 
För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 08-121 317 01, 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/