Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stendörren

Stendörren

Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB

16:45 / 22 May 2015 Stendörren Press release

Stendörren Fastigheter AB
Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet


Årsstämman i Bolaget beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning
för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014. Vidare beslutades att
Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte
lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören. Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorerna 


Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska
vara sex ledamöter utan suppleanter. Samtliga nuvarande styrelseledamöter
omvaldes för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att antalet
revisorer ska vara två stycken utan revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och
Mikael Ikonen, båda från EY, omvaldes till Bolagets revisorer. Årsstämman
beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens
ordförande och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 165 000 kronor
vardera samt att ledamot ska erhålla 20 000 kronor för respektive uppdrag i
utskott. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler


Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B och/eller preferensaktier
och/eller eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner
motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt
antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas
med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6
eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även
att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission
utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner
utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid
tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering därav. För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665,
fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet
lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq
Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB
(www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se
www.stendorren.se

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/